Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Byggmateriallära, 7,5 hp

Engelskt namn: Building Materials

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5BY065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-04-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om byggnadsmaterial. I kursen behandlas byggnadsmaterialens struktur, fysikaliska egenskaper, beständighet och miljöpåverkan. Experimentellt arbete utgör ett viktigt inslag i kursen.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5 hp (Theory, 5 ECTS);
2. Projekt, 2.5 hp (Project Assignment, 2.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- beskriva och redogöra för olika byggmaterials fysikaliska och mekaniska egenskaper, samt beständighet,
- beskriva och redogöra för grundläggande egenskaper och uppbyggnad hos betong, stål och trä.
Projekt:
- mäta och utvärdera fysikaliska och mekaniska egenskaper för något byggmaterial,
- tillämpa och redogöra för frågeställningar om fysikaliska och mekaniska egenskaper samt beständighet för något byggmaterial.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Inledande kurs i byggteknik, 7.5 hp (5BY066) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Examinationen kan ske genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), rapporter eller genom muntlig redovisning.  På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projekt ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.  För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.