"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik, 9 hp

Engelskt namn: Cell- and Molecular Biology with Laboratory Methods

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 3BL304

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-06-07

Innehåll

I kursens ingår grundläggande cell- och molekylärbiologisk teori med fokus kring eukaryota cellers uppbyggnad,  organeller, genomets organisation, molekylärbiologins central dogma, cellcykeln, cellulär kommunikation, samt processer vilka ligger till grund för reglering av genexpression, differentiering och apoptos. De laborativa momenten omfattar praktisk tillämpning av molekylärbiologiska metoder och analys.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
* ha kunskap om människokroppens olika celltyper 
* kunna redogöra för den eukaryota och prokaryota cellens uppbyggnad
* kunna beskriva eukaryota organellers strukturer och funktioner
* kunna redogöra för molekylärbiologins centrala dogma (replikation, transkription och ranslation) samt redogöra för hur dessa processer regleras hos eukaryoter
* ha kunskap om olika typer av RNA inklusive små reglerande RNA-molekyler
* kunna redogöra för genomets organisation, eukaryot genreglering, hur epigenetik påverkar genuttryck, samt för telomerers uppbyggnad och reglering 
* kunna redogöra för cellcykeln, mitos och meios samt DNA skada/reparation 
* ha kunskap om stamceller, celldifferentiering och apoptos/nekros 
* kunna redogöra för cellmembranets och cytoskelettets uppbyggnad, dess egenskaper och funktioner, intracellulär transport, endocytos och exocytos, intercellulär och intracellulär kommunikation och signaltransduktion 
* ha kännedom om vanligt förekommande molekylärbiologiska metoder och kunna ge exempel på dessa, samt ha kännedom om olika modellsystem för att studera cellers funktioner
* kunna redogöra förbegreppet 3R och för hur det bidrar till hållbar utveckling vid användande av försöksdjur i forskning.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska
* ha basala färdigheter för arbete med grundläggande molekylärbiologiska metoder.
* visa förmåga på att kunna planera och fullfölja uppgifter inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
* kunna reflektera över sin egen insats vid laborativt arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och laborationer. Närvaro vid upprop, laborationsgenomgångar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och skriftlig redovisning av laboration. På individuell skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hel kurs krävs betyget G på tentamen och att samtliga obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell tentamen samt G på övriga delar. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. 

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre per läsår. För varje ordinarie kurstillfälle anordnas ett ordinarie och maximalt två omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. För varje enskild laboration erbjuds maximalt två uppföljningstillfällen per kurs. Efter tre underkända tentamina rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En student får omregistreras högst en gång på samma kurs. Studerande som ej har blivit godkänd på kursen erbjuds att vid nästa kurstillfälle gå om den, i mån av plats, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov.
Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.