Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Corporate Governance D, 7,5 hp

Engelskt namn: Corporate Governance D

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2019-08-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2FE111

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-10-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-05-31

Innehåll

Ämnet bolagsstyrning behandlar styrning av interaktionen mellan olika investerare och lösning av intressekonflikter mellan olika företagsintressenter. Litteraturen inom ämnet bolagsstyrning diskuterar, bland annat, ägares roll och ansvar, styrelsens ansvar, ledningskompensationer, intern kontroll, upplysningar kring styrarrangemang samt historiska förklaringar till olika bolagsstyrningssystem. Många länder har även koder som publika bolag kan eller måste följa. Under kursen  utvärderar studenterna  teoretiska perspektiv som påverkar regelverket kring bolagsstyrning samt aktuella trender relaterade till bolagsstyrning.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avklarat moment skall studenten kunna;
  • Analysera syftet och gränserna för bolagsstyrning.
  • Utvärdera de primära roller olika grupper med ansvar för bolagsstyrning har (t ex styrelser, interna kommittéer).
  • Jämföra företags ansvar inför olika intressegrupper och förklara intressegruppers betydelse inom bolagsstyrning.
  • Kontrastera regelsystem som styr metoder för bolagsstyrning med betoning på fördelarna och nackdelarna med varje system från olika teoretiska perspektiv.
  • Utvärdera bolagsstyrningsfrågor och regelsystem ur ett etiskt perspektiv.
  • Diskutera  forskningen inom bolagsstyrning och dess påverkan på praktisk tillämpning.
  • Formulera frågeställningar som behandlar bolagsstyrningsfrågor, planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi. Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande och Företagsekonomi C 15 hp. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering)

Gymnasium Engelska B, Engelska/6.

 

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt skriftliga uppgifter. Kursens centrala områden behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas aktivt delta. Studenterna förväntas lämna in utdelade uppgifter i tid samt lämna in skriftliga presentationer och genomföra muntliga presentationer vid seminarier.

Examination

Examinationen baseras på en skriftlig individuell salstentamen och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Studenter som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödjastudenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.


 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Course literature

Corporate governance : mechanisms and systems
Thomsen Steen, Conyon Martin
Berkshire : McGraw-Hill : cop. 2012 : xv, 367 s. :
ISBN: 978-0-07-713259-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Additional course material will be available to download from the course web-site, about 60 pages.

Course Reference literature

Walkenbach John
Excel 2016 Bible [Elektronisk resurs]
Wiley :

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.