"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

CSS-baserad webbdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: CSS-based Webdesign

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 2IN005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2007-08-31

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-14

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om webbdesign med HTML och CSS. Vidare fokuseras centrala tekniker och begrepp som exempelvis adaptiv och responsiv webbdesign. Kursen rymmer både teoretiska moment och praktisk övning i design av en webbplats med hjälp av aktuella tekniker.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
1. Redogöra för grundläggande metoder för webbdesign med HTML och CSS.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
2. Tillämpa centrala tekniker och principer inom HTML och CSS.
3. Utforma och konstruera enklare webbplatser med hjälp av aktuella tekniker för webbdesign.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad modul kunna:
4. Självständigt värdera tillvägagångssätt för webbdesign i relation till aktuella standarder och relevanta resurser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat via en lärmiljö som tillhandahålls av institutionen. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg på kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

I en examen från Digital Medieproduktion får denna kurs ej ingå tillsammans med:
* 2IN104 Digital medieproduktion 1, 30 hp eller
* 2IN330 Introduktion till digital medieproduktion, 30 hp.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 11

Duckett Jon
HTML & CSS : design and build websites
Indianapolis, Ind. : John Wiley & Sons : 2014 : 490 s. :
ISBN: 9781118871645
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålls av institutionen)