"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Current Trends and a Minor in Accounting D, 30 hp

Engelskt namn: Current Trends and a Minor in Accounting D

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE195

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-02-07

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen ger möjlighet till en fördjupning inom huvudämnet genom ett moment som belyser den senaste utvecklingen samt ett moment om forskningsmetodologi. Kursen ger också ett bi-ämne inom redovisning. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.
 
Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Moment 2. Avancerad ekonomistyrning, 7,5 hp
Moment 3. Avancerad redovisning, 7,5 hp
Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp

Genriska kompetenser
Kursen har ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten också kunna:

 • strukturera och analysera problem inom redovisningsområdet samt diskutera implikationer av analys i ett övergripande sammanhang
 • förstå och utvärdera olika etiska problem inom redovisning och revision
 • arbeta effektivt i team
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt

Kursövergripande förväntat studieresultat:

 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Moment 1. Research Methodology in Business Research, 7,5 hp
Kursens övergripande syfte är att utveckla avancerad kunskap om forskningsperspektiv, -strategier och -design. Detta skall öka studentens förmågor att genomföra och bedöma företagsekonomisk forskning och utredning. Viktiga områden är problemformulering, referensramar, vetenskapliga perspektiv och angreppssätt, inklusive ontologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter, samt metoder för datainsamling och analys.
 
Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • identifiera och diskutera hur grundläggande antaganden, vetenskapsideal, perspektiv och referensramar påverkar en vetenskaplig kunskapsprocess,
 • formulera och argumentera för relevanta forskningsfrågor, inklusive teoretisk relevans och positionering,
 • diskutera olika forskningsstrategiers och ansatsers egenskaper, genomföra och kritiskt bedöma litteraturval samt diskutera och bedöma lämpligheten hos kvalitativa, kvantitativa, och kombinerade metoder för att lösa skilda forskningsproblem,
 • applicera tillägnad kunskap vid planering, utformning, genomförande och rapportering av vetenskapligt arbete
 • visa förmåga att bedöma och diskutera sociala, miljömässiga och etiska aspekter av den företagsekonomiska forskningsprocessen.

Undervisningens uppläggning
Föreläsningar, seminarier och uppgifter, individuellt eller i grupp, ska tillsammans med kurslitteraturen sammantaget hjälpa studenten att utveckla sin kunskap om vetenskapligt arbete inom företagsekonomi.
 
Examination
Momentet examineras genom en individuell skriftlig hemstentamen samt genom rapportering av uppgifter som ges under kursen. För betyget godkänd på momentet krävs deltagande vid alla seminarier och presentationer samt godkänt betyg på alla examinerande delar. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 2. Avancerad ekonomistyrning, 7,5 hp
Internredovisare förväntas använda sin expertis inom internredovisningsområdet och ledarskapsförmåga, och att verka för att verksamheter drivs framgångsrikt. Utgångspunkten är att ett företags långsiktiga framgång beror på dess förmåga att identifiera "värdedrivare" och att verka för att dessa utnyttjas på ett sätt så att verksamheten når sina målsättningar. Momentet ger en solid teoretisk grund inom ekonomistyrning och resultatmätning. Fokus ligger på att öka värdet på företaget och därigenom aktieägarnas välfärd genom ett kunddrivet värdeskapande. Ett annat syfte med kursen är att förbättra studenternas kunskaper om hur företag kan planera kontroll och styrsystem och att använda dessa vid implementering av strategier. Beteendemässiga aspekter av internredovisning diskuteras även på kursen. Internredovisningssystem ska ge information om verksamhetens värdedrivare, och vara ett hjälpmedel för se till att ledningen agerar i aktieägarnas intresse ur ett långsiktigt perspektiv. Studenterna ska bli medvetna om internredovisares mångfacetterade roll. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella team.

Förväntade studieresultat:
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:

 • Förklara ekonomistyrningens roll och betydelse samt diskutera faktorer som kan leda till att ekonomistyrningen skiljer sig mellan företag
 • Utvärdera hur företags målsättningar och faktorer, såsom stabilitet, komplexitet och kultur inverkar på ekonomistyrningen
 • Diskutera sambandet mellan decentralisering och ekonomistyrning; analysera de utmaningar som finns med internprissättning
 • Tillämpa olika processer med anknytning till ekonomistyrning: strategisk planering, självkostnadskalkylering, budgetering samt utveckling av system för prestationsmätning och incitament
 •  Analysera de utmaningar som finns i utvecklingen av ekonomistyrningen i icke vinstdrivande organisationer, tjänsteföretag och temporära organisationer
 • Integrera ekonomistyrningen med hållbarhet som strategi

Undervisningens uppläggning
Utvecklingen på internredovisningsområdet, samt olika tekniker och koncept presenteras på föreläsningar. Modulen omfattar fallstudier, kapitel i kurslitteratur och artiklar. Studenterna kommer att bekanta sig med olika kvantitativa metoder inom internredovisningsområdet genom exempel, övningar och fallstudier. Studenterna förväntas aktivt delta i diskussioner på artikel seminarier och i samband med fallstudier. Arbetet på kursen görs individuellt samt i små grupper. Kursarbetet förutsätter att studenterna når upp till en hög kunskapsnivå, samt en mycket god förståelse för internredovisningsområdet.

Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier, fallstudier och presentation av rapporter. De centrala områdena behandlas vid föreläsningar och seminarier, i vilka studenterna förväntas delta aktivt. Ämnesrelaterade fallstudier kommer också att användas. Studenterna skall, både i grupp och individuellt, göra muntliga presentationer vid seminarier och under fallanalyser, samt inlämna skrivna rapporter.

Momentets examination
Examinationen baseras på individuell skriftlig salstentamen och på gruppuppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Kursen examineras och ges i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Avancerad redovisning, 7,5 hp
Momentet fördjupar studenternas kunskaper om de internationella redovisningsstandarderna (IAS/IFRS) och förmågan att hantera även mera avancerade redovisningsproblem. Momentet innehåller även avsnitt om etik och hållbarhetsredovisning. Noterade bolag ska tillämpa IFRS-reglerna i koncernredovisningen i Sverige, andra EU-länder samt ett stort antal andra länder. IAS/IFRS-kan även tillämpas frivilligt i onoterade bolag i Sverige och ett stort antal andra länder

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • tillämpa IFRS redovisningsbestämmelser, i såväl medelsvåra som mer avancerade situationer.
 • inta ett kritiskt förhållningssätt till redovisningsval utifrån ett etiskt perspektiv,
 • använda redovisningsprinciper- och teorier i syfte att utvärdera och kritisera redovisningsstandarder,
 • förstå och utvärdera forskning om hållbarhetsredovisning

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, övningar, praktikfall och handledning.
 
Examination
Examinationen baseras på en individuell skriftlig salstentamen och praktikfall som görs i grupp. Praktikfallen diskuteras i lärarledda grupper och närvaro är obligatorisk. För godkänt betyg krävs en godkänd sluttentamen och godkända praktikfall. Se även examination för hela kursen nedan.
 
Moment 4. Current Trends in Business Administration, 7,5 hp
Ambitionen med detta moment är att identifiera och synliggöra aktuella trender. Dessa trender har stark långsiktig inverkan på samhället i stort genom att forma framtida förutsättningar för och ge upphov till utmaningar för näringslivet. Syftet med momentet är att utforska hur företag och samhälle interagerar för att tackla sådana nuvarande och framtida utmaningar. De studenter som delar i momentet förväntas ha goda kunskaper och förmågor  kopplade till deras inriktning en av de fem ämnen som finns inom företagsekonomi: redovisning, entreprenörskap, finansiering, management och marknadsföring.
 
Förväntade studieresultat
 Efter avklarat moment skall studenten kunna följande:

 • identifiera och värdera nya trender i samhället
 • relatera nya trendertill företagsekonomisk forskning inom studentens inriktning (major)
 • kritiskt diskuterabeslut kopplade till nya trenderoch deras implikationer för olika typer av företag och affärsfunktioner
 • utvärdera tillgänglig information, kunskap och policy kopplat till nya trendermed avseende på validitet och reliabilitet.
 • dela multidiciplinära kunskaper.

Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds av föreläsningar, gästföreläsningar och guidade övningar. Studenten förses med relevanta informationskällor och vetenskaplig litteratur för att stödja individuellt arbete och grupparbete relaterat till föreläsningar och övningar.
 
Examination
Den huvudsakliga examinationen är en individuell skriftlig essä. Essän kräver en övertygande diskussion av betydelsen och angelägenheten av att lösa ett specifikt problem relaterat till en trend utifrån perspektivet av studentens ämnesinriktning. Vidare består examinationen av individ- och grupp reflektionspapper med anknytning tillkursens olika aktiviteter..  Närvaro vid alla pågående arbeten och slutpresentationer av seminarier, gruppövningar och gästföreläsningar är obligatoriska och därmed ett krav för att bli godkänd på kursen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi samt 30 hp i huvudämnet på avancerad nivå inom ett av följande masterprogram i företagsekonomi (Management, Affärsutveckling och internationalisering, Marknadsföring eller Finansiering) vid Handelshögskolan i Umeå.

Gymnasium Eng B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För studentden som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe107, 2fe181 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Moment 1

The course is mainly based on articles available from Umeå University library's databases.There will be about 15 scientific articles (approx. 200 pages) as required readings for the module. The literature list will be available at course start. Furthermore, specific literature for the group assignment should be chosen and added by each group.

Reference reading

The module is designed from the assumption that students have fundamental knowledge on social science research methods. Nevertheless, a general textbook might be useful to update your method competencies. Here are recommended alternatives. N.B.! Textbooks should not be applied in examinations.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Bryman, A. & Bell, E. (2019). Business research methods. 5th edition. Oxford: Oxford University Press. Collis, J. & Hussey, R. (2021). Business research: a practical guide for students. 5th edition. London: Macmillan Education. Ghauri, P. & Grønhaug, K. (2010) Research Methods in Business Studies. 4th edition. Harlow: Pearson Education Publishing. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students. 8th edition. Harlow: Pearson Education.

Moment 2

Management control systems
Hartmann Frank, Kraus Kalle, Nilsson Göran, Anthony Robert N., Govindarajan Vijay
Second european edition : [2020] : xx, 505 sidor :
ISBN: 9781526848314
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: or ISBN 9781526848321

Additional study material Research articles and case will be added at the start of the module, approximately 50 pages in total.

Moment 3

Christian Dieter
IFRS Essentials
John Wiley & Sons : 2013 : 656 s. :
ISBN: 9781118494714
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

International Financial Reporting Standards 2021 (in English or Swedish) Artiklar och andra publikationer, på ungefär 150 sidor totalt, tillkommer vid momentstart.

Moment 4

Harari Yuval Noah
Homo deus : a brief history of tomorrow
First U.S. edition. : New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers : 2017. : [6], 449 pages :
ISBN: 978-0-06-246431-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think
Rosling Hans, Rosling Ola, Rönnlund Anna Rosling
First edition. : New York : Flatiron Books : 2018. : x, 342 pages :
ISBN: 978-1-250-10781-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ett mindre antal (80-100 sidor/inriktning) artiklar som utgör referenslitteratur inom respektive inriktning kommer att presenteras i början av momentet.

Cource Reference literature

Ett mindre antal (80-100 sidor/inriktning) artiklar som utgör referenslitteratur inom respektive inriktning kommer att presenteras i början av momentet.

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments