Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Current Trends in Business Administration D, 7,5 hp

Engelskt namn: Current Trends in Business Administration D

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 2FE426

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2017-10-26

Innehåll

Målsättningen med denna kurs är att utforska den pågående utvecklingen inom ämnet – Företagsekonomi – och att identifiera och synliggöra aktuella trender som är kopplade till någon av de fem ämnen som finns inom företagsekonomi: redovisning, entreprenörskap, finansiering, management och marknadsföring.
Ambitionen är också att fokusera på långsiktiga internationella megatrender som förändrar näringsliv och samhälle på ett genomgripande och varaktigt sätt. Dessa megatrender har en stark långsiktig inverkan på samhället i stort varför de därmed också bildar de framtida utmaningarna för näringslivet. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna följande:
  • Identifiera och värdera nya trender i samhället
  • Relatera identifierade trender till företagsekonomisk forskning
  • föreslå specifika handlingsplaner för hur företag kan hantera aktuella trender
  • analysera använda källors relevans och trovärdighet
  • samarbeta i team

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi samt 30 hp i huvudämnet på avancerad nivå inom ett av följande masterprogram i företagsekonomi (Management, Redovisning, Marknadsföring eller Finansiering) vid Handelshögskolan i Umeå. 

Gymnasium: Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds av föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och guidade övningar. Studenten förses med förslag på litteratur med anknytning till de fem delämnena inom företagsekonomi för att stödja elevernas aktivitet i föreläsningar och gästföreläsningar, samt gruppuppgifter och skrivandet av den avslutande essän.

Examination

Examinationen består av en individuell skriftlig essä, individ- och gruppreflektionspapper med anknytning till olika guidade övningar och gästföreläsningar samt grupparbeten och presentation av megatrender. Närvaro vid alla pågående arbeten och slutpresentationer av seminarier, gruppövningar och gästföreläsningar är obligatoriska och därmed ett krav för att bli godkänd på kursen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras på engelska.
 
Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe193,2fe194,2fe195,2fe196, 2FE197 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur

Ett antal vetenskapliga artiklar tillkommer i början av momentet. (3-6 artiklar med 100-200 sidor minimum) Umeå School of Business and Economics (latest edition). Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. Umeå: Umeå University. Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/working-on-theses/ Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.

Cource Reference literature

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2010 : xxv, 614 s. :
ISBN: 978-0-19-956433-0 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Umeå School of Business and Economics (latest edition)
Thesis writing in Business Administration. Thesis manual.
Företagsekonomi :
Läsanvisning: Retrieved from: http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/theses/working-on-theses/

Walkenbach John
Excel 2013 bible [Elektronisk resurs]
Indianapolis : Wiley : 2013 : 1 online resource (xxxvii, 1012 p.) :
ISBN: 9781118491720 (e-book)
Se bibliotekskatalogen Album

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.