"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Databaser, register, arkiv och myndighetsmaterial, 7,5 hp

Engelskt namn: Databases, register, archives, publications from authorities and official reports

Denna kursplan gäller: 2023-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 2SA213

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-31

Reviderad av: Prefekten, 2023-11-27

Innehåll

Kursen syftar till fördjupad kunskap om hur man i socialvetenskaplig forskning kan använda sig av arkiv, myndighetstryck, databaser och register i sin forskning. Kursen är uppdelad på tre moment som var för sig behandlar 1. Arkiv, 2. Myndighetstryck samt 3. Databaser och register.

Kursen ger en överblick över tillgängliga svenska arkiv samt introducerar hur man orienterar sig och går tillväga för att bedriva forskning med hjälp av arkivmaterial och befintliga databaser och register. I den del som behandlar myndighetstryck behandlas hur man går tillväga för att med hjälp av riksdags- och myndighetstryck kan följa ett socialpolitiskt skeende.

I den del som behandlar databaser och register ges en överblick över tillgängliga databaser med relevans för det socialvetenskapliga forskningsområdet, på nationell och EU-nivå samt hur man bedriver forskning och utvecklingsarbete med hjälp av databaser och register. Vidare ges en överblick över statistikproducerande myndigheter och organisationer på nationell- och EU-nivå.

Förväntade studieresultat

Kursens förväntade studieresultat är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om databaser och register på nationell- och EU-nivå med relevans för det socialvetenskapliga området
- visa förståelse om metodiken för att söka information i nationella, regionala och privata arkiv med relevans för det socialvetenskapliga området

Färdighet och förmåga
- visa kunskap om och självständighet kring metodiken för att följa ett statligt ärende från förslag till lag
- självständigt identifiera och analysera data relevant för en presumtiv forskningsfråga

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visa förmåga att självständigt värdera datamaterialets möjligheter och begränsningar

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga / beteendevetenskapliga området med 90 högskolepoäng i något av ämnena socialt arbete, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig, varav 15 hp självständigt arbete. Därutöver krävs engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en distanskurs där undervisningen är nätburen. Kursen består av föreläsningar, seminarier och självständigt aktivt studentdeltagande. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. 

 

 

Examination

Examination sker på följande sätt:

  • aktivt seminariedeltagande
  • individuell skriftlig uppgift samt ett opponeringsseminarium kring ett socialpolitiskt skeende
  • individuell skriftlig uppgift om register och databaser i relation till en egen forskningsfråga

För betyget G på hela kursen krävs godkänt på alla uppgifter. För betyget VG på hela kursen krävs därutöver VG en av de individuella skriftliga uppgifterna.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, så kallat omprov inom två månader. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om studenten har ett beslut om särskilt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.