"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Datakommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Data Communication

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5EL131

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-09-08

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om Internets uppbyggnad samt färdigheter i att bygga och konfigurera lokala nätverk. Innehållet omfattar både kommunikationsprotokoll som t ex TCP/IP och nätverksutrustning som t ex routrar och switchar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beräkna teoretiska överföringshastigheter utifrån fysiska begränsningar,
- redogöra för Ethernetprotokollet och dess varianter,
- förklara funktionen hos olika typer av datakommunikationsutrustning,
- förklara funktionen hos de viktigaste protokollen i TCP/IP-protokollstacken,
- beskriva hur olika protokoll samverkar i ett kommunikationssystem och
- redogöra för Internets struktur och organisation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. All information och redovisning sker via Internet. Kontakten mellan student och handledare sker via e-post och konferenssystem. Kursen består av en teoridel och en laborativ del. På hemsidorna ges en genomgång av teorin. Där finns också förslag på arbetsuppgifter och lämpliga litteraturavsnitt samt anvisningar för laborationer.

Examination

Kursen består av en teoretisk del som examineras i fyra skriftliga prov. Proven betygsätts med ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoängen i den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) minst 80% av maxpoängen i den skriftliga tentamen.

Kursen består även av fyra laborationer där var och en examineras i en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Rapporten och presentationen betygsätts med ett av betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Det slutliga kursbetyget blir ett av betygen: Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att beräkna slutbetyget i kursen summeras poängen i de fyra skriftliga proven För kursbetyget (3) krävs att den summerade poängen ska vara minst 50% av den summerade maxpoängen. För kursbetygen (4) och (5) krävs att den summerade poängen uppgår till minst 65% respektive minst 80% av den summerade maxpoängen.

För att bli godkänd för hela kursen krävs att studenterna har minst betyget G på samtliga prov, rapporter och redovisningar.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för Tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Computer networks
Tanenbaum Andrew S., Feamster Nick, Wetherall David J.
Sixth edition : Harlow : Pearson : 2021 : xxii, 922 pages :
ISBN: 9781292374062
Se Umeå UB:s söktjänst