Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Den artificiella intelligensens filosofi: Etik och policy, 7,5 hp

Engelskt namn: Philosophy of Artificial Intelligence: Ethics and Policy

Denna kursplan gäller: 2021-10-04 och tillsvidare

Kurskod: 1FL118

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-10-14

Innehåll

De senaste åren har utvecklingen av artificiella intelligenta system gått snabbt framåt. Denna kurs kommer att ta upp etiska och samhälleliga frågor som härrör från den ökande närvaron av dessa system i våra liv, till exempel: Artificiell intelligens tillåter företag och regeringar att samla in och analysera oöverträffade mängder data om oss. Hur hotar användningen av dessa uppgifter för övervakning och manipulation vår autonomi och integritet? Hur förhindrar vi att artificiell intelligens förvärvar moraliskt oacceptabla fördomar? Vem är ansvarig för besluten om autonoma automatiserade vapen? Vilka etiska regler bör självkörande bilar implementera? Kommer artificiell intelligens göra de flesta mänskliga jobb överflödiga, och skulle det vara dåligt? Och kan superintelligenta artificiella system hota själva mänsklighetens existens?

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

Kunskap och förståelse
  • visat kunskap om och förståelse av centrala begrepp, teorier, problem och argument i den aktuella debatten om etiska och sociala frågor rörande artificiell intelligens;
  • visat kunskap om och förståelse av filosofiska frågor om etik, moraliskt ansvar, autonomi, privatliv, rättvisa och jämlikhet;
Färdigheter och förmåga 
  • visat förmåga att skriva filosofiska texter med god språklig kvalitet;
  • visat förmåga att lägga fram och bedöma argument rörande kursens material;
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • uppvisat en förståelse med avseende på styrkor och svagheter i centrala argument i den aktuella debatten om etiska och sociala frågor rörande artificiell intelligens.

Behörighetskrav

90 hp kurser i filosofi, datavetenskap, historia, sociologi, statsvetenskap, eller motsvarande, eller en examen omfattande minst 180 hp, eller motsvarande (tidigare högskoleutbildning inom något av de listade ämnena rekommenderas starkt). Engelska B/6 och (om kursen ges på svenska) svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier och föreläsningar, essäskrivande och diskussion. Om kursen ges som internetkurs är undervisning och studentaktiviteter nätbaserade.  

Studenter måste ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.