Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design & kläder B, 30 hp

Engelskt namn: Design & Clothes B

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1TX012

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-06-23

Innehåll

Kursen innehåller följande moduler:

Modul 1 Modekritik 6 hp (Critical fashion, 6 credits)
Via ett undersökande arbete utvecklas ett vetenskapligt förhållningssätt till kläder och design. Studenten prövar och utvecklar plaggs uttryck och form i relation till kropp genom ett experimentellt arbete.
 
Modul 2 Utforska idéer 9 hp (Developing ideas, 9 credits)
Modulen syftar till att utveckla kunskaper i design av kläder. Tyngdpunkten ligger på designprocessens idéfas och fördjupat idéarbete genom att studenterna prövar och utvecklar metoder och uttryck för de olika designelementen i sitt individuella klädskapande. Via ett undersökande temaarbete skapar och arbetar studenterna med materialet i fokus samt utforskar plaggs uttryck och form i relation till kropp. Idéprocesserna skall utgöra grund för eget nytänkande och fördjupat experimentellt arbete med form, färg, material och hantverk. Metoder för skissande och modellteckning utvecklas. Digitala verktyg för skissande introduceras. Modulen sammanfattas i en skriftlig rapport med vetenskapligt upplägg.

Modul 3 Fördjupning 15hp (Deeper studies, 15 credits)
I modulen breddar eller fördjupar studenterna sina ämneskunskaper inom området design och kläder. Med utgångspunkt i ett valt perspektiv på kläddesign utforskas och utvecklas idéer till personliga uttryck där tematiska studier och processtänkande anger riktningen för genomförandet. Ett perspektiv på kläddesign kan till exempel vara makt, genus, etnicitet eller miljö. Studenten kan rikta in sitt arbete på entreprenörskap, undervisning och lärande/didaktiskt, fördjupat kollektionsarbete, alternativt kläder som konst för att hitta en tydlig målgrupp. Hantverksarbetet i modulen består av ett individuellt fördjupningsarbete inom kläddesign och temat skall, tillsammans med färg, form, teknik och material, stödja nytänkande. Under modulen använder studenten digitala verktyg för mönsterkonstruktion. Undervisningen skall främja utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt till kläder och design, och vikt läggs vid reflektion och analys av eget och andras arbeten. I momentet fokuseras fördjupat idéarbete och idéutveckling som ett led i att utifrån valda perspektiv belysa olika samhälleliga aspekter av kläddesign. Det slutgiltiga arbetet presenteras för en extern målgrupp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Modul 1
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i design av kläder
 • visa på medvetenhet om kläders betydelse i ett samhälleligt perspektiv 
Färdighet och förmåga
 • utifrån valt perspektiv kunna använda modulens samt egen vald litteratur för att planera och genomföra eget valt hantverksarbete
 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna förhålla sig och relatera till modulens ingående litteratur
 • visa förmåga att kunna analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen
 • visa förmåga att kunna analysera och reflektera över hur kläddesign fungerar i dagens samhälle
 
Modul 2
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i design av kläder
 • visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
 • kunna relatera sitt idéarbete till inspirationskällor
 • visa förståelse för idéprocessens betydelse för det egna uttrycket
 • kunna dokumentera sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport
Färdighet och förmåga
 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 • kunna använda olika metoder för materialframställning till plagg
 • visa kunskap i mönsterkonstruktion och modellskapande, manuellt och via dator
 • kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid presentation kunna redogöra för den egna arbetsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna förhålla sig och relatera till i modulens ingående litteratur
 • visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen
 • visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över egna och andras texter
Modul 3
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om och i design av kläder
 • visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
 • kunna relatera hantverksarbetet till valt perspektiv på kläddesign
 • visa förståelse för idéprocessens betydelse för det egna uttrycket
 • kunna diskutera och problematisera designprocesser med avseende på kläddesign
Färdighet och förmåga
 • kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsarbete inom kläddesign
 • kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
 • kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
 • kunna förhålla sig och relatera till i kursen ingående litteratur
 • kunna välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
 • visa förmåga att kunna  analysera och reflektera över egna och andras designprocesser

Behörighetskrav

Univ: Design & kläder A med ett godkänt resultat om 21 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grund för genomförandet.

Examination

Formativ bedömning sker under kursen. Examinationen grundas på redovisningar enskilt och i grupp där både process och produkt lyfts fram, samt på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.

Vid betygsättning på moduler samt hel kurs används betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämndens utbildningsledare begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.