"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för användarupplevelse, 15 hp

Engelskt namn: Design for user experience

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID219

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-12-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-15

Innehåll

Kursen introducerar de processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign. Fokus ligger på att introducera designmetodikens grunder och hur olika aspekter av grafisk formgivning, typografi, layout, ljuddesign och haptic kan influera designen av ett användargränssnitt, både när det gäller förståelsen av och uttrycket hos gränssnittet. I kursen ges en historisk översikt över industridesigneryrkets framväxt, en introduktion till kreativa och analytiska designmetoder samt grunderna i olika visualiserings- och kommunikationstekniker. Under projektarbete ska studenterna tillämpa dessa kunskaper i ett praktiskt projekt som tar fasta på tjänstedesign och interaktionsdesign, med särskild hänsyn till samspelet mellan gränssnittets form och funktion och användarens upplevelse.
 
Designprocess och designmetodik 1,5 hp (Design process and design methodology)
Designhistoria 1,5 hp (Design history)
Verktyg för designvisualisering, 3 hp (Tools for design visualisation)
Skissteknik 1,5 hp (Sketching techniques)
Grafisk form 1,5 hp (Graphic design)
Projektarbete 6 hp (Project work): projektarbete i grupp, individuell skrivuppgift med valbar del.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redovisa grundläggande färdighet i tekniker och metoder för gestaltning av användargränssnitt.
  • tillämpa metoder inom grafisk formgivning och typografi för att gestalta ett grafiskt användargränssnitt och relatera detta till gestaltningen av en användarupplevelse.
  • tillämpa metoder för att utveckla och utvärdera funktioner hos ett användargränssnitt.
  • uppvisa grundläggande kännedom om metoder för att arbeta med grafisk form för att kommunicera budskap och kunna relatera dessa till designmetoder för att visualisera och utvärdera en tjänsts estetiska identitet och kärnvärden.
  • tillämpa designprocessens metoder och arbetssätt inom tjänste- och interaktionsdesign och relatera dessa till funktionella begränsningar.
  • redogöra för huvudlinjer i framväxten av fältet interaktionsdesign och dess nutida relation med angränsande yrkesroller.
  • utifrån givna tidsramar arbeta i grupp och tillämpa designprocessen för att genomföra ett designprojekt, och presentera resultat och process såväl muntligt som visuellt och skriftligt.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier, handledning, och projektarbete i grupp. En stor del av studietiden är lärarledd och schemalagd, med integrerade övningar individuellt och i grupp. Projektarbetet genomförs i grupp, med regelbunden handledning.

Examination

Examinationen sker under ett flertal tillfällen under kursens gång genom genomförande av de praktiska uppgifter som ges under kursens olika moment, och i form av en slutpresentation. Examination sker muntligt, skriftligt och visuellt, såväl individuellt som i grupp.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

För betyg Godkänt fordras genomförande av samtliga obligatoriska övningar eller inlämningsuppgifter med godkänt resultat, godkänd muntlig och visuell presentation av ett projektarbete i grupp samt en individuell skriftlig uppgift som bedömts godkänd. För betyg Väl Godkänd krävs dessutom att den individuella uppgiften av projektarbete bedömts som väl godkänd liksom den valbara delen i skrivuppgift på projektmomentet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligt till rektor/perfekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.­

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.