"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och teoretiska ämnen 3, 4,5 hp

Engelskt namn: Design and theoretical subjects 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID173

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar. Studenterna ska förvärva egen erfarenhet hur man kan tillämpa resultat av akademisk forskning i det praktiska arbetet som industridesigner.
Den studerande skall bli förtrogen med ett reflekterande synsätt med inriktning mot industridesign och närliggande områden.

Kursen består av tre moment:

  1. Designteori, 1.5 hp
  2. Marknad och strategi, 1.5 hp
  3. Forskningsorientering, 1.5 hp

1. Designteori, 1.5 hp
I momentet introduceras grunderna inom området designteori. Målet är att den studerande ska bli förtrogen med ett teoretiskt förhållningssätt i förhållande till sitt framtida arbetssätt och design. Den studerande ska även bilda sig en teoretisk och begreppslig förståelse för designteori. Den studerande skall träna sig att med ett reflekterande synsätt diskutera exempelvis designteori med inriktning mot industridesign och närliggande områden. Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar.

2. Marknad och strategi, 1.5 hp
I momentet ska den studerande erhålla och orientera sig i grundläggande förutsättningar för modern marknadsföring utifrån ett designutvecklingsperspektiv. Den studerande ska även bli förtrogen med och förstå ekonomiska begrepp och ekonomi utifrån ett designutvecklingsperspektiv.

3. Forskningsorientering, 1.5 hp
I kursen ska den studerande erhålla en fördjupad insikt i projekt och arbetssätt inom tillämpad och akademisk forskning och området industridesign. De studerande ska identifiera metodiska processer och tekniker från tidigare kurser och diskutera hur de tillämpas i industridesignforskning.
Den studerande ska bredda sin syn på yrkesrollen som industridesigner.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • reflektera med ett praktiskt filosofiskt förhållningssätt i förhållande till framtida yrkesroll, samhällets pågående förändringar med inriktning mot industridesign och närliggande områden och sig.
  • analysera och diskutera olika teoretiska frågeställningar.
  • exemplifiera några grundläggande begrepp och förklara några olika ekonomiska system i samhället idag och utifrån ett designutvecklingsperspektiv.
  • förklara grundläggande moment i modern marknadsföring utifrån ett designutvecklingsperspektiv.
  • särskilja mellan tillämpad forskning och akademisk forskning och reflektera över den konstnärligt grundade designprocessen gentemot en akademisk forskningsprocess.
  • läsa och diskutera forskningsrapporter i grupp.
  • kritiskt granska genusperspektivet i forskningsrapporter.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner i gruppen under handledning.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Godkända övningar, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 42

Kurslitteratur

Redström Johan
Making design theory
Cambridge, MA : The MIT Press : 2017. : xiv, 171 pages :
ISBN: 978-0-262-03665-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuell kurslitteraturlista tillhandahålls en månad före kursstart.