"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design och tjänsteutveckling för Internet of Things, 7,5 hp

Engelskt namn: Service development and design for the Internet of Things

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 5EL266

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-22

Innehåll

Kursen behandlar, från ett systemtekniskt perspektiv, de komponenter som är av betydelse för Internet of Things. I kursen studeras enkel sensorteknik för insamling av information från omgivningen och hur detta kopplar till fysiska servrar och molntjänster. Kursen behandlar också hur saker, tjänster och information designas för att skapa värde kopplat till Internet och Things och dess möjligheter.
Kursen är uppdelad i två moduler: Teoridel, 3,5 hp (Theoretical part, 3.5 ECTS) och laborationsdel, 4 hp (Laboratory part, 4 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Kunskap och förståelse:
*    Beskriva olika komponenter i system för Internet of Things,
*     Förklara funktionen för hårdvara och sensorer i Inbyggda system,
*     Beskriva och förklara funktionen för olika komponenter i molnbaserade tjänster,
*     Muntligt och skriftligt presentera aktuella trender och teknologier för Big Data Analytics,
Färdighet och förmåga:
*    Använda sensorer för insamling av information från omgivningen,
*    Designa och installera en server/klient lösning för kommunikation och delning av data,
*    Designa interaktioner i områden med multipla sensorer,
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
*    Utvärdera och analysera IoT-applikationer från ett användarperspektiv,
*    Analysera säkerhetsproblem med avseende på produkten/tjänsten.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 hp, Envariabelanalys 1, 7.5 hp, och Linjär algebra, 7,5 hp (5MA160) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Kursen ges som campuskurs med 50 % studietakt. Lektioner och laborationer ges både på svenska och engelska. Undervisningsmaterial i form av lektioner, exempelkod och uppgifter är tillgängliga på lärplattformen. Teori och experimentellt arbete utgör fundamentala inslag i kursen. Seminarier och projektarbete ingår till en mindre del i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Laborationsdel):
Tre laborationsrapporter som var och en ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). För omdömet (G) krävs att rapporten håller hög kvalitet, och för omdömet (VG) krävs att rapporten håller mycket hög kvalitet. En fastställd bedömningsmall ligger till grund för bedömningen av (G) respektive (VG). På modulen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG) baserat på den samlade bedömningen av laborationsrapporterna. För betyget (G) krävs minst att samtliga tre rapporter har omdömet (G). För betyget (VG) krävs att minst två av rapporterna har omdömet (VG).  

Modul 2 (Teoridel):
Två seminarierapporter samt muntlig och skriftlig redovisning av projektet. Seminarierapporterna bedöms med antingen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Projektet bedöms med antingen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). En fastställd bedömningsmall ligger till grund för bedömningen av (G) respektive (VG). På modulen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG) baserat på den samlade bedömningen av seminarieuppgifterna och projektet. För betyget (G) krävs att både seminarieuppgifterna och projektet har omdömet (G). För betyget (VG) krävs att seminarieuppgifterna har omdömet (G) och att projektet har omdömet (VG).

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen och erhålla kursbetyget (3) krävs godkänt betyg både på Modul 1 och Modul 2. För kursbetyget (4) krävs därutöver betyget (VG) på antingen Modul 1 eller Modul 2. För kursbetyget (5) krävs betyget (VG) på både Modul 1 och Modul 2.
Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.