Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design som upplevelse 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Design as Emotional Experience 2

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID164

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Kursens mål är att den studerande övar och fördjupar sina kunskaper att lösa formproblematik på ett systematiskt sätt utifrån en på förhand upprättad målsättning. Kursen genomförs med praktiskt arbete med ett formgivningsprojekt som utgår ifrån en enklare formanalys av en befintlig produkt och varumärke, omarbetas med 2-dimensionella skisser och ritningar för att följas av utveckling till ett 3-dimensionellt formförslag med en fysisk skalmodell i lera. Den studerande ska utifrån en genomförd analys och reflektion kommunicera formbegrepp både muntligt och skriftligt.

Kursen består av tre moment:
  1. Modellera, 1.5 hp
  2. Formstudier, 4.5 hp
  3. Skissteknik 1,5 hp

Moment 1. Modellera, 1,5 hp
I momentet ingår övning av grundläggande kunskaper och material, verktyg, arbetsprocess och förutsättningar samt att den studerande ska bilda sig en begreppslig förståelse för svavelbaserad leras förutsättningar och begränsningar som ett kreativt verktyg och modellmaterial.

Moment 2. Formstudier, 4.5 hp
I momentet ska den studerande öva sig att utifrån en individuellt beskriven målsättning identifiera och analysera en produkt och ett varumärke för att sedan genom en kreativ process gå från ett 2-dimensionellt arbetsätt till ett 3-dimensionellt arbetsätt. Uppkomna form- och gestaltningsproblem diskuteras och bearbetas med stöd av lärarhandledning.

Moment 3. Skissteknik, 1,5 hp
I momentet fördjupar den studerande sin kompetens att använda skissteknik som ett kreativt verktyg och arbeta mot en definierad målsättning. Skisstekniken ska fördjupa kompetensen att arbeta med en 3-dimensionell gestaltningsprocess som genom tejpskiss och planvyer, ska gå att överföra till ett tredimensionellt utförande.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • förklara grundläggande förutsättningar för modellmaterialet svavelbaserad lera, specifik modellteknik, verktyg samt förklara grunderna för arbetsprocessen.
  • exemplifiera materialets olika förutsättningar och begränsningar för modellframtagning.
  • hantera och lösa olika modellproblem genom att utföra en grundläggande övningsuppgift.
  • tillämpa 2-dimensionellt visuellt material för 3-dimensionell formframtagning i en målinriktad övning.
  • experimentera med form och varumärke i ett målinriktad formgivningsprojekt.
  • utföra muntlig diskussion kring grundläggande formbegrepp i relation med ett varumärke och tredimensionell gestaltning av ett formgivningsprojekt.
  • genomföra ett formgivningsprojekt utifrån 2-dimensionellt visuellt material och skisser, planvyer och tredimensionell lermodell och kommunicera arbetsprocess med skissteknik och modell.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av demonstrationer, föreläsningar, diskussionsseminarier och övningar under handledning. Självständigt arbete individuellt och i grupp.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär och diskussionsseminarier. Godkända inlämningsuppgifter och presentationer.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.