"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprocess 2, 6 hp

Engelskt namn: Design Process 2

Denna kursplan gäller: 2023-04-17 och tillsvidare

Kurskod: 5ID163

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-09

Innehåll

Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningar för kvalitativa metoder som observation, intervjuer och enkät och öva sig att använda metoderna för att inhämta information från en målgrupp. Den studerande ska genom reflexivt arbete utveckla sin portfölj som representerar projektarbeten och kompetens i syfte att söka exempelvis en plats för praktik. Genom att arbeta med, reflektera över och använda sig av sin egen portfölj i samtal med andra fördjupas även förståelse och kommunikation av designkompetens och kunskap samt den reflexiva förmågan.

Kursen består av två moduler:

  1. Design och kvalitativa metoder, 1.5 hp
  2. Designkommunikation 2, 4.5 hp

Modul 1. Design och kvalitativa metoder, 1.5 hp
Den studerande tränas i att planera, genomföra informationsinsamlingsmetoder som observation, intervju och enkät. I momentet ingår att bearbeta samt reflektera över och kritiskt förhålla sig till materialet ur exempelvis ett genusperspektiv.

Modul 2. Designkommunikation 2, 4.5 hp
Den studerande ska vidareutveckla sin individuella portfölj och överföra den till olika relevanta media. I arbetet ingår reflektion över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

  • förklara grunderna för olika vanliga metoder att inhämta in användarinformation.
  • tillämpa grundläggande informationsinsamlande tekniker som observation, intervju- och enkätteknik.

Färdighet och förmåga

  • utveckla en individuell portfölj som representerar kunskap och kompetens hos den studerande genom relevant media.
  • exemplifiera över styrkor och svagheter för relevant media för presentation av sin individuella portfölj.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övning individuellt och i grupp med handledning.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i form av praktiska övningar av prövande karaktär. Skriftliga och visuella presentationer samt inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moduler i kursen vara genomförda.
Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje modul samt för kursen som helhet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.