"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Designprojekt examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Design Project Degree Work

Denna kursplan gäller: 2015-11-23 och tillsvidare

Kurskod: 5ID178

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-22

Innehåll

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter att självständigt praktisera sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett samarbetsprojekt. Genom examensarbetet ska den studerande visa att hon/han har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta som industridesigner. Den studerande visar sina under studietiden förvärvade kunskaper och sin förmåga att tillämpa dem i ett självständigt arbete genom att initiera, planera, leda och utföra ett projekt i samarbete med utomstående personer från exempelvis näringsliv, stat och/eller kommun. Den studerande ska kommunicera sin arbetsprocess, val och väl gestaltade slutresultat till en grupp.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

-     genomföra ett projektarbete utifrån en självständigt definierad projektbeskrivning inom utsatt tid och tillämpa sin kompetens att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i projektform.
-    tillämpa, revidera och kritiskt jämföra olika yrkesspecifika tekniker och metoder för en användarfokuserad holistisk kreativ designprocess i exempelvis sitt arbete och i arbetssamtal.
-     reflektera över olika förhållningssätt på både samhällelig- och användarnivå i designprocess och i designlösning.
-     visualisera och kommunicera frågor och lösningar med användargrupper, yrkesverksamma samt ämnesexperter.
-     samarbeta med en extern projektpartner samt andra externa yrkesgrupper.
-     visualisera sitt väl gestaltade slutresultat i en presentationsmodell.
-     muntligt presentera sitt arbete och resultat med stöd av en digital presentation.
-     skriva en argumenterande text om sitt genomförda resultat, ett abstrakt på engelska, en metrareflektion över relevanta designperspektiv och en rapport som beskriver problembakgrund, arbetsprocess och resultat av sitt examensarbete.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända.

Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självständigt arbete, handledning, workshops, arbetsmöten, skriftliga och visuella inlämningsuppgifter.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av arbetet, diskussioner, genom presentation och vid redovisning av det utförda arbetet, samt genom presentation av materialet för en utomstående grupp. Examinationen baseras även på skriftlig rapport, modell och muntlig presentation med visuellt digitalt stöd.Examinatorn ska före examensarbetets påbörjande godkänna uppläggning, inriktning och omfattningen av examensarbetet.

För kurser inom examensprojekt används betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av annan likvärdig kurs kan inte genomföras då det är en avslutande kurs och en sammanfattning av den kunskap som den studerande har tillägnat som student på institutionen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.