Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dietetik A, 30 hp

Engelskt namn: Dietetics A

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 2KN071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-09-16

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-08

Innehåll

I kursen ingår kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar hos vuxna. Förekomst, riskfaktorer för insjuknande, problem som kan förekomma, specifika energi- och näringsbehov samt varför en viss kost- eller nutritionsbehandling kan bli aktuell behandlas. Under kursen utvecklar studenten sin förmåga att utföra de olika delarna i nutritionsbehandlingsprocessen, dvs. genomföra en nutritionsutredning, sätta en nutritionsdiagnos, utföra en kost- och nutritionsåtgärd, samt följa upp och utvärdera en kost- eller nutritionsbehandling.
 
Kursen består av följande moduler:

 1. Immunologi (Immunology), 3 hp
 2. Dietetik med sjukdomslära I (Nutritional Care in Disease I), 16,5 hp
 3. Dietetik med sjukdomslära II (Nutritional Care in Disease II), 10,5 hp

Modul 1. Immunologi, 3 hp
I modulen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper inom immunologi. I modulen behandlas följande områden; det medfödda och det förvärvade immunförsvaret, humoral och cellulär immunitet, inflammationsförloppet samt tolerans och reglering av immunförsvaret.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16,5 hp
I modulen behandlas följande kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd; geriatriska sjukdomar, infektionssjukdomar, intensivvård, kronisk obstruktiv lungsjukdom, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, blodsjukdomar samt tumörsjukdomar. Modulen omfattar även följande områden; medicinsk och yrkesspecifik terminologi, yrkesetisk kodex, hälso- och sjukvårdens organisation, vårdhygien, laboratorieanalyser, nutritionsbehandlingsprocessen, journalföring, vad det innebär som yrkeskår att ha legitimation, måltidsverksamheten inom vård och omsorg, interprofessionellt lärande samt palliativ vård.
 
Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10,5 hp
I modulen behandlas följande kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd; diabetes, endokrina sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar samt övervikt. Modulen omfattar även medicinsk och yrkesspecifik terminologi, journalföring, nutritionsbehandlingsprocessen samt genusperspektiv inom hälso- och sjukvård.

 

Förväntade studieresultat

Modul 1. Immunologi, 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • förklara skillnaden mellan det medfödda och det förvärvade immunförsvaret, humoral och cellulär immunitet, samt redogöra för respektive försvarssystems effektormekanismer

Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:


Kunskap och förståelse

 • visa förståelse för den kommande yrkesrollens gemensamma nutritionsterminologi
 • beskriva centrala delar inom området artificiell nutrition
 • beskriva olika aspekter kring kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar samt definiera medicinsk terminologi relevant för dietistens yrkesutövning
 • förstå och diskutera kring olika aspekter när det gäller palliativ vård

Färdighet och förmåga

 • tillämpa principerna för yrkesetisk kodex
 • tillämpa och hantera konsistensanpassad kost som kan bli aktuellt för personer med tugg- och sväljsvårigheter
 • tillämpa och hantera produkter för berikning som kan bli aktuellt för personer i behov av energi- och proteinrik kost
 • redogöra och planera för artificiell nutritionsbehandling
 • visa praktisk färdighet gällande kostråd vid energi- och proteinrik kost
 • visa praktisk färdighet gällande bedömning av energibehov
 • tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • sammanfatta och värdera olika aspekter som berör måltidsverksamhet inom vård och omsorg
 • planera, föreslå och motivera lämplig nutritionsutredning, nutritionsåtgärder och nutritionsuppföljning för specifika diagnoser
 •  värdera dietistens yrkesroll i ett interprofessionellt perspektiv genom samverkan med studenter inom andra vårdutbildningar

Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:


Kunskap och förståelse

 • beskriva olika aspekter kring kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar samt definiera medicinsk terminologi relevant för dietistens yrkesutövning
 • Visa fördjupad förståelse för forskningsfrågor, metoder för datainsamling och analys samt opposition inom området kost- och måltidsvetenskap.

Färdighet och förmåga

 • redogöra för lämplig nutritionsutredning, nutritionsåtgärder och nutritionsuppföljning för specifika diagnoser
 • reflektera över och hantera olika nutritionsaspekter vid njursjukdom
 • analysera, presentera och reflektera kring aktuella metoder som förekommer för viktreduktion
 • reflektera, diskutera och problematisera olika genusperspektiv inom kommande yrkesverksamhet
 • reflektera, diskutera och problematisera grupprocesser
 • tillämpa principerna för journalföring
 • tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utforma och presentera en plan för utvecklingsarbete med vetenskaplig förankring för en specifik diagnos relevant för kommande yrke

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Kostvetenskap C 15 hp med godkänt resultat på modul 1 Nutritionsbehandlingsprocessen och kostundersökningsmetodik 3 hp samt Fysiologi för dietetik 15 hp med godkänt resultat på minst 7,5 hp, eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Modul 1. Immunologi, 3 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, grupparbete och studiebesök. Obligatoriska utbildningsmoment är seminarier och laborationer.
 
Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och grupparbete. Obligatoriska utbildningsmoment är seminarier och laborationer.
 

Examination

Modul 1. Immunologi, 3 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:
Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)

Modul 2. Dietetik med sjukdomslära I, 16,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U eller G)
 • Individuell muntlig tentamen (U eller G)
 • Individuell klinisk examination vid stationsarbete (U eller G)
 • Muntliga redovisningar av laborations- och seminariemoment i grupp (U eller G)
 • Frivillig individuell skriftlig uppgift (U eller VG)

Modul 3. Dietetik med sjukdomslära II, 10,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)
 • Individuell skriftlig inlämning som redovisas vid seminariemoment i grupp (U eller G)
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av laborations- och seminariemoment i grupp (U eller G

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs betyget VG på minst 13,5 hp.
I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.