Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dietetik B, 30 hp

Engelskt namn: Dietetics B

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-30

Innehåll

I kursen ingår kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar hos vuxna och barn. Förekomst, riskfaktorer för insjuknande, problem som kan förekomma, specifika energi- och näringsbehov samt varför en viss kost- eller nutritionsbehandling kan bli aktuell behandlas. Under kursen utvecklar studenten även sin förmåga att genomföra professionella samtal.
 
Kursen består av följande moduler:
 1. Samtalet som redskap (How to Communicate with Clients), 1,5 hp
 2. Dietetik med sjukdomslära III (Nutritional Care in Disease III), 10 hp
 3. Kommunikation i kliniskt arbete (Communication in Clinical Work), 9 hp
 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV (Nutritional Care in Pediatrics IV), 9,5 hp 
Modul 1. Samtalet som redskap, 1,5 hp
Under modulen utvecklar studenten sin förmåga som samtalsledare genom att planera och genomföra kostsamtal som därefter ska dokumenteras genom att använda principerna enligt journalföring. I modulen ingår även internationalisering i form av att studenterna kommunicerar med andra studenter vid ett utländskt universitet.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III, 10 hp
I modulen behandlas följande kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd: mag- och tarmsjukdomar samt födoämnesöverkänslighet hos vuxna. För vissa sjukdomar/tillstånd ligger fokus på de nutritionsproblem och/eller nutritionsåtgärder som kan bli aktuella till följd av kirurgisk behandling. Etiska frågeställningar som kan förekomma inom arbetet som dietist samt vetenskapligt skrivande behandlas också under modulen.
 
Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete, 9 hp
Teoretisk och praktisk genomgång av hur man kan genomföra olika former av professionella samtal med människor, både enskilt och i grupp.
 
Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV, 9,5 hp
I modulen behandlas barns tillväxt och utveckling samt kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd hos barn och ungdomar. Modulen behandlar: Ätutveckling, ätproblematik, funktionshinder, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, medfödda hjärtsjukdomar, diabetes typ 1, cancersjukdomar, parenteral nutrition, cystisk fibros, inflammatoriska tarmsjukdomar, reaktioner mot livsmedel, övervikt, fetma och nutritionsbehandlingsprocessen.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Samtalet som redskap
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • Planera och genomföra kostsamtal med klienter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Tillämpa riktlinjer för journalföring
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Identifiera och värdera en situation i ett samtal som skapar förståelse för hur rollen som samtalsledare kan påverka kommunikation med andra människor
 • Kritiskt bearbeta och relatera till olika aspekter av rollen som samtalsledare i samarbete med andra studenter
 • Samverka med studenter vid ett utländskt universitet kring yrkesspecifika frågor

Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar och dess inverkan på nutritionsstatus
Färdighet och förmåga
 • Utföra kost- eller nutritionsutredning samt föreslå, planera och motivera lämplig kost- eller nutritionsbehandling
 • Sammanställa och redogöra för aktuella nutritionsbehandlingsprinciper för ett specifikt område eller sjukdomsdiagnos
 • Tillämpa och hantera kost som kan bli aktuell för patienter med problem relaterade till sjukdomar eller kirurgi i mag-tarmkanalen
 • Tillämpa glutenfri bakning och reflektera över den glutenfria kosten för vuxna
 • Tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
 • Visa praktisk färdighet i att bedöma behov av kosttillägg
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera och argumentera kring etiska aspekter inom kommande yrkesverksamhet

Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beakta och beskriva rollen som vårdare och patient ur olika perspektiv inom området kommunikation
 • Identifiera och förklara olika delar och begrepp som ingår i det professionella samtalet
 • Förstå olika aspekter av ett samtal ur ett yrkesmässigt perspektiv
 • Identifiera forskning om mellanmänsklig kommunikation inom hälso- och sjukvård
Färdighet och förmåga
 • Genomföra inspelning av ett eget samtal och genom analys identifiera centrala delar inom samtalsmetodik
 • Stödja medstudenters utveckling i samtalsprocessen genom att ge återkoppling på videoinspelade samtal
 • Tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Identifiera och urskilja ett professionellt förhållningssätt när det gäller mötet mellan vårdare och patient
 • Relatera till andra människors utsatthet och upptäcka hur bemötandet kan påverka dennes upplevelse av situationen
 • Identifiera situationer som kräver särskild omsorg i kontakten mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga
 • Reflektera över sin egen förmåga att föra samtal och identifiera personliga utvecklingsområden
 • Reflektera över sin egen inställning till utsatta personer och identifiera personliga utvecklingsområden

Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar hos barn och ungdomar
Färdighet och förmåga
 • Utföra kemiska beräkningar inom området nutrition för barn
 • Utföra kost- och nutritionsutredning samt föreslå, planera och motivera lämplig kost- och nutritionsbehandling för barn och ungdomar
 • Tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera hur olika faktorer påverkar barns tillväxt under olika åldrar
 • Identifiera och värdera nutritionsstatus hos barn och ungdomar

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Kostvetenskap C 15 hp, Fysiologi för dietetik 15 hp med godkänt resultat på minst 7,5 hp samt Dietetik A 30 hp med godkänt resultat på minst 3 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1 integreras med andra moduler.
 
Modul 1. Samtalet som redskap
Lärande sker genom att studenten planerar och genomför kostsamtal med klienter. Grupphandledning sker regelbundet. Obligatoriskt seminarium inleder modulen.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppuppgifter, laborationer och seminarier. Obligatoriska moment är seminarier och laborationer.
 
Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, seminarier, gruppövningar och samtalsinspelningar. Obligatoriska moment är seminarier, självvärderingar, gruppövningar och samtalsinspelningar.
 
Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier. Obligatoriska moment är laborationer, seminarier och fördjupningsuppgifter. Föreläsningar av inbjudna produktspecialister, yrkesverksamma dietister samt studiebesök på barn- och ungdomsklinik kan förekomma under modulens gång

Examination

Modul 1. Samtalet som redskap
Studenten bedöms utifrån genomförande av kostsamtal med klient samt aktivt deltagande vid handledningsträffar och seminarium. Även individuell skriftlig uppgift ligger till grund för det slutgiltiga betyget på modulen. På modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III
Examinationen sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. Examination sker även genom individuell klinisk examination vid stationsarbete samt muntliga och skriftliga redovisningar av laborations- och seminariemoment där betyget U eller G sätts. Vissa examinationer sker individuellt och andra i grupp.
 
Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete
Examination sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. Examination sker även genom muntliga redovisningar, inspelningsövningar och skriftliga uppgifter där betyget U eller G sätts.
 
Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV
Examination sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. Examination sker även genom två individuella skriftliga examinationer samt muntliga redovisningar av seminarier och laborationer där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 18,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

SAMTALET SOM REDSKAP 1,5 HP

Rekommenderad litteratur

Reflektionshandboken
Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
ISBN: 978-91-40-66635-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur

Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
ISBN: 91-44-37241-8
Se bibliotekskatalogen Album

DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA III, 10 HP

Rekommenderad litteratur

Internmedicin
Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
ISBN: 978-91-47-11326-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Krause and Mahan's food & the nutrition care process
Raymond Janice L., Morrow Kelly
15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
ISBN: 9780323749626
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
Dietisternas Riksförbund :
http://www.drf.nu
Obligatorisk

Internetmedicin
Internetmedicin :
http://www.internetmedicin.se/default.aspx

ESPEN guidelines
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
ESPEN: https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines
Obligatorisk

Övrig litteratur

Nutritionsbehandling av mag- och tarmsjukdomar
DRF:s referensgrupp i Gastroenterologi :
Läsanvisning: Köps via institutionen

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur tillkommer

KOMMUNIKATION I KLINISKT ARBETE, 9 HP

Rekommenderad litteratur

Patientundervisning : ett samspel för lärande
Klang Söderkvist Birgitta, Kneck Åsa
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 271 sidor :
ISBN: 9789144120515
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Holm Ulla
Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
2., omarb. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 216 s. :
ISBN: 978-91-27-11770-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Krause and Mahan's food & the nutrition care process
Raymond Janice L., Morrow Kelly
15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
ISBN: 9780323749626
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient
Lilja Andersson Petra, Hommel Ami
1. utg : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 177 s. :
ISBN: 9789127132726
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
Dietisternas Riksförbund :
http://www.drf.nu
Obligatorisk

Bergqvist Månsson Sara
Personcentrerad vård - en kärnkompetens för god och säker vård
Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, Dietisternas Riskförbund : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ödeshög 2019 ISBN 917536

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer

Övrig litteratur

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för vårdgivare, chefer och personal : aktuell från 1 januari 2015
4. uppl. : Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 104 s. :
Fulltext
ISBN: 9789175553078
Se bibliotekskatalogen Album

Etikboken : etik för vårdande yrken
Sandman Lars, Kjellström Sofia
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
ISBN: 9789144120539
Se bibliotekskatalogen Album

Asp Cecilia
Med mitt liv i mina händer : att leva med bipolär sjukdom
Hägersten : Papertalk : 2012 : 246 s. :
ISBN: 978-91-7533-003-7
Se bibliotekskatalogen Album

Lindquist Ulla-Carin
Ro utan åror : en bok om livet och döden
Stockholm : Norstedt : 2004 : 232, [1] s. :
ISBN: 91-1-301332-7 (inb.) :
Se bibliotekskatalogen Album

Alling Morgan
Kriget är slut
[Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2011 : 329 s. :
ISBN: 9789137137162 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Hon som var jag : en memoar om alzheimer
Mitchell Wendy, Wharton Anna, Mattsson Marianne
Stockholm : Atlantis : 2019 : 247 sidor :
ISBN: 9789178110100
Se bibliotekskatalogen Album

Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
Barth Tom, Näsholm Christina
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-03030-4
Se bibliotekskatalogen Album

Gidlund Kristian
I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
[Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 329 s. :
ISBN: 9789175032450
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur tillkommer.

DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA INOM PEDIATRIK IV 9,5 HP

Rekommenderad litteratur

Barnmedicin
Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
ISBN: 9789144129563
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Krause and Mahan's food & the nutrition care process
Raymond Janice L., Morrow Kelly
15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
ISBN: 9780323749626
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Shaw Vanessa
Clinical Paediatric Dietetics 5e [Elektronisk resurs]
Ingår i:
Clinical Paediatric Dietetics 5e [Elektronisk resurs]
John Wiley & Sons, Inc. : 5th edition : sid. 704 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
ISBN: 9789289326711
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rikshandboken barnhälsovård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Inera : [200-]- :
http://www.rikshandboken-bhv.se
Obligatorisk

Livsmedelsverket: [Elektronisk resurs]
Livsmedelsverket :
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/spadbarn
Obligatorisk

Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
Dietisternas Riksförbund :
http://www.drf.nu
Obligatorisk

Övrig litteratur

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården [Elektronisk resurs]
Socialstyrelsen : 2018 :
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-11-14.pdf

Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes [Elektronisk resurs]
Ingår i:
Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna
[Uddevalla] : BetaMed : 2018 : 432 sidor :
https://www.betamed.se/typ1/2018_Typ1_diabetes.pdf
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Kokboken : mycket gott med lite protein : en kokbok för alla med PKU eller andra medfödda ämnesomsättningssjukdomar som behandlas med en proteinreducerad kost
Sjöqvist Elisabeth, Heidenborg Carina
Lund : Elisabeth Sjöqvist : 2007 : 230 s. :
ISBN: 978-91-633-1507-7 (spiralh.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Kokboken : mycket gott med lite fett: för dig med LCHADD och andra fettnedbrytningsdefekter! [Elektronisk resurs]
Ingår i:
Mycket gott med lite fett
[Nacka] : [Dietisternas riksförbund] : [2020] : 298 sidor :
Dietisternas Riksförbund: https://drf.nu/mycket-gott-med-lite-fett/ ISBN: 978-91-519-5228-4

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma