Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Dietetik B, 30 hp

Engelskt namn: Dietetics B

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2KN070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-13

Innehåll

I kursen ingår kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar hos vuxna och barn. Förekomst, riskfaktorer för insjuknande, problem som kan förekomma, specifika energi- och näringsbehov samt varför en viss kost- eller nutritionsbehandling kan bli aktuell behandlas. Under kursen utvecklar studenten även sin förmåga att genomföra professionella samtal.
 
Kursen består av följande moduler:
 1. Samtalet som redskap (How to Communicate with Clients), 1.5hp
 2. Dietetik med sjukdomslära III (Nutritional Care in Disease III), 10hp
 3. Kommunikation i kliniskt arbete (Communication in Clinical Work), 9hp
 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV (Nutritional Care in Pediatrics IV), 9.5hp 
Modul 1. Samtalet som redskap, 1.5hp
Under modulen utvecklar studenten sin förmåga som samtalsledare genom att planera och genomföra kostsamtal som därefter ska dokumenteras genom att använda principerna enligt journalföring. 
 

Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III, 10hp
I modulen behandlas följande kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd: mag- och tarmsjukdomar samt födoämnesöverkänslighet hos vuxna. För vissa sjukdomar/tillstånd ligger fokus på de nutritionsproblem och/eller nutritionsåtgärder som kan bli aktuella till följd av kirurgisk behandling. Etiska frågeställningar som kan förekomma inom arbetet som dietist samt vetenskapligt skrivande behandlas också under modulen.
 
Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete, 9hp
Teoretisk och praktisk genomgång av hur man kan genomföra olika former av professionella samtal med människor, både enskilt och i grupp.
 
Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV, 9.5hp
I modulen behandlas barns tillväxt och utveckling samt kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar/tillstånd hos barn och ungdomar. Modulen behandlar: Ätutveckling, ätproblematik, funktionshinder, medfödda ämnesomsättningssjukdomar, medfödda hjärtsjukdomar, diabetes typ 1, cancersjukdomar, parenteral nutrition, cystisk fibros, inflammatoriska tarmsjukdomar, reaktioner mot livsmedel, övervikt, fetma och nutritionsbehandlingsprocessen.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Samtalet som redskap, 1.5hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga
 • planera och genomföra kostsamtal med klienter utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 • tillämpa riktlinjer för journalföring
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och värdera en situation i ett samtal som skapar förståelse för hur rollen som samtalsledare kan påverka kommunikation med andra människor
 • kritiskt bearbeta och relatera till olika aspekter av rollen som samtalsledare i samarbete med andra studenter
 


Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III, 10hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar och dess inverkan på nutritionsstatus
Färdighet och förmåga
 • Utföra kost- eller nutritionsutredning samt föreslå, planera och motivera lämplig kost- eller nutritionsbehandling
 • Sammanställa och redogöra för aktuella nutritionsbehandlingsprinciper för ett specifikt område eller sjukdomsdiagnos
 • Tillämpa och hantera kost som kan bli aktuell för patienter med problem relaterade till sjukdomar eller kirurgi i mag-tarmkanalen
 • Tillämpa glutenfri bakning och reflektera över den glutenfria kosten för vuxna
 • Tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
 • Visa praktisk färdighet i att bedöma behov av kosttillägg
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera och argumentera kring etiska aspekter inom kommande yrkesverksamhet

Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete, 9hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beakta och beskriva rollen som vårdare och patient ur olika perspektiv inom området kommunikation
 • Identifiera och förklara olika delar och begrepp som ingår i det professionella samtalet
 • Förstå olika aspekter av ett samtal ur ett yrkesmässigt perspektiv
 • Identifiera forskning om mellanmänsklig kommunikation inom hälso- och sjukvård
Färdighet och förmåga
 • Genomföra inspelning av ett eget samtal och genom analys identifiera centrala delar inom samtalsmetodik
 • Stödja medstudenters utveckling i samtalsprocessen genom att ge återkoppling på videoinspelade samtal
 • Tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Identifiera och urskilja ett professionellt förhållningssätt när det gäller mötet mellan vårdare och patient
 • Relatera till andra människors utsatthet och upptäcka hur bemötandet kan påverka dennes upplevelse av situationen
 • Identifiera situationer som kräver särskild omsorg i kontakten mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga
 • Reflektera över sin egen förmåga att föra samtal och identifiera personliga utvecklingsområden
 • Reflektera över sin egen inställning till utsatta personer och identifiera personliga utvecklingsområden

Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV, 9.5hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra för kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar hos barn och ungdomar
Färdighet och förmåga
 • Utföra kemiska beräkningar inom området nutrition för barn
 • Utföra kost- och nutritionsutredning samt föreslå, planera och motivera lämplig kost- och nutritionsbehandling för barn och ungdomar
 • Tillämpa nutritionsbehandlingsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera hur olika faktorer påverkar barns tillväxt under olika åldrar
 • Identifiera och värdera nutritionsstatus hos barn och ungdomar

Behörighetskrav

Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Kostvetenskap C 15 hp, Fysiologi för dietetik 15 hp med godkänt resultat på minst 7,5 hp samt Dietetik A 30 hp med godkänt resultat på minst 3 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Modul 1 integreras med andra moduler.
 
Modul 1. Samtalet som redskap, 1.5hp
Lärande sker genom att studenten planerar och genomför kostsamtal med klienter. Grupphandledning sker regelbundet. Obligatoriskt seminarium inleder modulen.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III, 10hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppuppgifter, laborationer och seminarier. Obligatoriska moment är seminarier och laborationer.
 
Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete, 9hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, seminarier, gruppövningar och samtalsinspelningar. Obligatoriska moment är seminarier, självvärderingar, gruppövningar och samtalsinspelningar.
 
Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV, 9.5hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier. Obligatoriska moment är laborationer, seminarier och fördjupningsuppgifter. Föreläsningar av inbjudna produktspecialister, yrkesverksamma dietister samt studiebesök på barn- och ungdomsklinik kan förekomma under modulens gång

Examination

Modul 1. Samtalet som redskap, 1.5hp
Studenten bedöms utifrån genomförande av kostsamtal med klient samt aktivt deltagande vid handledningsträffar och seminarium. Även individuell skriftlig uppgift ligger till grund för det slutgiltiga betyget på modulen. På modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 2. Dietetik med sjukdomslära III, 10hp
Examinationen sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. Examination sker även genom individuell klinisk examination vid stationsarbete samt muntliga och skriftliga redovisningar av laborations- och seminariemoment där betyget U eller G sätts. Vissa examinationer sker individuellt och andra i grupp.
 
Modul 3. Kommunikation i kliniskt arbete, 9hp
Examination sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. Examination sker även genom muntliga redovisningar, inspelningsövningar och skriftliga uppgifter där betyget U eller G sätts.
 
Modul 4. Dietetik med sjukdomslära inom pediatrik IV, 9.5hp
Examination sker genom skriftlig salstentamen där betyget U, G eller VG sätts. Examination sker även genom två individuella skriftliga examinationer samt muntliga redovisningar av seminarier och laborationer där betyget U eller G sätts.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 18,5 hp.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett  omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 2

  SAMTALET SOM REDSKAP 1,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrig litteratur

  Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
  Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-37241-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA III, 10 HP

  Rekommenderad litteratur

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx

  ESPEN Guidelines
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines
  Obligatorisk

  Övrig litteratur

  Nutritionsbehandling av mag- och tarmsjukdomar
  DRF:s referensgrupp i Gastroenterologi :
  Läsanvisning: Köps via institutionen

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur tillkommer

  KOMMUNIKATION I KLINISKT ARBETE, 9 HP

  Rekommenderad litteratur

  Patientundervisning : ett samspel för lärande
  Klang Söderkvist Birgitta, Kneck Åsa
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144120515
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ulla
  Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
  2., omarb. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-27-11770-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient
  Lilja Andersson Petra, Hommel Ami
  1. utg : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 177 s. :
  ISBN: 9789127132726
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Bergqvist Månsson Sara
  Personcentrerad vård - en kärnkompetens för god och säker vård
  Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, Dietisternas Riskförbund : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ödeshög 2019 ISBN 917536

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer

  Övrig litteratur

  Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för vårdgivare, chefer och personal : aktuell från 1 januari 2015
  4. uppl. : Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 104 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789175553078
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Om länk inte fungerar: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2015-4-10.pdf

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Se bibliotekskatalogen Album

  Asp Cecilia
  Med mitt liv i mina händer : att leva med bipolär sjukdom
  Hägersten : Papertalk : 2012 : 246 s. :
  ISBN: 978-91-7533-003-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindquist Ulla-Carin
  Ro utan åror : en bok om livet och döden
  Stockholm : Norstedt : 2004 : 232, [1] s. :
  ISBN: 91-1-301332-7 (inb.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Alling Morgan
  Kriget är slut
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2011 : 329 s. :
  ISBN: 9789137137162 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hon som var jag : en memoar om alzheimer
  Mitchell Wendy, Wharton Anna, Mattsson Marianne
  Stockholm : Atlantis : 2019 : 247 sidor :
  ISBN: 9789178110100
  Se bibliotekskatalogen Album

  Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
  Barth Tom, Näsholm Christina
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-03030-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 9789175032450
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur tillkommer.

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA INOM PEDIATRIK IV 9,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
  ISBN: 9789144129563
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Shaw Vanessa
  Clinical Paediatric Dietetics 5e [Elektronisk resurs]
  Ingår i:
  Clinical Paediatric Dietetics 5e [Elektronisk resurs]
  John Wiley & Sons, Inc. : 5th edition : sid. 704 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Om länk inte fungerar: https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/andra-sprak/nordic-nutrition-recommendations-2012.pdf

  Rikshandboken barnhälsovård [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Inera : [200-]- :
  http://www.rikshandboken-bhv.se
  Obligatorisk

  Livsmedelsverket: [Elektronisk resurs]
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar
  Obligatorisk

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Övrig litteratur

  Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården [Elektronisk resurs]
  Socialstyrelsen : 2018 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-11-14.pdf

  Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes [Elektronisk resurs]
  Ingår i:
  Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna
  [Uddevalla] : BetaMed : 2018 : 432 sidor :
  https://www.betamed.se/typ1/2018_Typ1_diabetes.pdf
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kokboken : mycket gott med lite protein : en kokbok för alla med PKU eller andra medfödda ämnesomsättningssjukdomar som behandlas med en proteinreducerad kost
  Sjöqvist Elisabeth, Heidenborg Carina
  Lund : Elisabeth Sjöqvist : 2007 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-633-1507-7 (spiralh.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Mycket gott med lite fett : för dig med LCHADD och andra fettnedbrytningsdefekter
  Forssell Erika, Schou Tanja, Frantzell Camilla
  [Nacka] : [Dietisternas riksförbund] : [2020] : 298 sidor :
  ISBN: 9789151952284
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  SAMTALET SOM REDSKAP 1,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Reflektionshandboken
  Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
  ISBN: 978-91-40-66635-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrig litteratur

  Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
  Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
  Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-37241-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA III, 10 HP

  Rekommenderad litteratur

  Internmedicin
  Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
  Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11326-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Internetmedicin
  Internetmedicin :
  http://www.internetmedicin.se/default.aspx

  ESPEN guidelines
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  ESPEN: https://www.espen.org/guidelines-home/espen-guidelines
  Obligatorisk

  Övrig litteratur

  Nutritionsbehandling av mag- och tarmsjukdomar
  DRF:s referensgrupp i Gastroenterologi :
  Läsanvisning: Köps via institutionen

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur tillkommer

  KOMMUNIKATION I KLINISKT ARBETE, 9 HP

  Rekommenderad litteratur

  Patientundervisning : ett samspel för lärande
  Klang Söderkvist Birgitta, Kneck Åsa
  Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 271 sidor :
  ISBN: 9789144120515
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ivarsson Barbro
  MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
  3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
  ISBN: 9789188099600
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ulla
  Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
  2., omarb. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 216 s. :
  ISBN: 978-91-27-11770-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vården inifrån : när sjuksköterskan blir patient
  Lilja Andersson Petra, Hommel Ami
  1. utg : Stockholm : Natur & kultur : 2012 : 177 s. :
  ISBN: 9789127132726
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Bergqvist Månsson Sara
  Personcentrerad vård - en kärnkompetens för god och säker vård
  Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, Dietisternas Riskförbund : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ödeshög 2019 ISBN 917536

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter tillkommer

  Övrig litteratur

  Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för vårdgivare, chefer och personal : aktuell från 1 januari 2015
  4. uppl. : Stockholm : Socialstyrelsen : 2015 : 104 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789175553078
  Se bibliotekskatalogen Album

  Etikboken : etik för vårdande yrken
  Sandman Lars, Kjellström Sofia
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 485 sidor :
  ISBN: 9789144120539
  Se bibliotekskatalogen Album

  Asp Cecilia
  Med mitt liv i mina händer : att leva med bipolär sjukdom
  Hägersten : Papertalk : 2012 : 246 s. :
  ISBN: 978-91-7533-003-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindquist Ulla-Carin
  Ro utan åror : en bok om livet och döden
  Stockholm : Norstedt : 2004 : 232, [1] s. :
  ISBN: 91-1-301332-7 (inb.) :
  Se bibliotekskatalogen Album

  Alling Morgan
  Kriget är slut
  [Ny utg.] : Stockholm : Forum : 2011 : 329 s. :
  ISBN: 9789137137162 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hon som var jag : en memoar om alzheimer
  Mitchell Wendy, Wharton Anna, Mattsson Marianne
  Stockholm : Atlantis : 2019 : 247 sidor :
  ISBN: 9789178110100
  Se bibliotekskatalogen Album

  Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
  Barth Tom, Näsholm Christina
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 180 s. :
  http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/31403-01/height/320/width/320/bild.jpg
  ISBN: 91-44-03030-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gidlund Kristian
  I kroppen min : resan mot livets slut och alltings början
  [Ny utg.] : Stockholm : Månpocket : 2013 : 329 s. :
  ISBN: 9789175032450
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur tillkommer.

  DIETETIK MED SJUKDOMSLÄRA INOM PEDIATRIK IV 9,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
  ISBN: 9789144129563
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Krause and Mahan's food & the nutrition care process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xvii, 1195 pages :
  ISBN: 9780323749626
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Shaw Vanessa
  Clinical Paediatric Dietetics 5e [Elektronisk resurs]
  Ingår i:
  Clinical Paediatric Dietetics 5e [Elektronisk resurs]
  John Wiley & Sons, Inc. : 5th edition : sid. 704 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rikshandboken barnhälsovård [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Inera : [200-]- :
  http://www.rikshandboken-bhv.se
  Obligatorisk

  Livsmedelsverket: [Elektronisk resurs]
  Livsmedelsverket :
  https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/spadbarn
  Obligatorisk

  Academic of Nutrition and Dietetics, eNCPT
  Nutrition Terminology Reference Material, Dietetics Language For Nutrition Care
  Dietisternas Riksförbund :
  http://www.drf.nu
  Obligatorisk

  Övrig litteratur

  Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården [Elektronisk resurs]
  Socialstyrelsen : 2018 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2018-11-14.pdf

  Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna : hur du blir expert på din egen diabetes [Elektronisk resurs]
  Ingår i:
  Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna
  [Uddevalla] : BetaMed : 2018 : 432 sidor :
  https://www.betamed.se/typ1/2018_Typ1_diabetes.pdf
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kokboken : mycket gott med lite protein : en kokbok för alla med PKU eller andra medfödda ämnesomsättningssjukdomar som behandlas med en proteinreducerad kost
  Sjöqvist Elisabeth, Heidenborg Carina
  Lund : Elisabeth Sjöqvist : 2007 : 230 s. :
  ISBN: 978-91-633-1507-7 (spiralh.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Kokboken : mycket gott med lite fett: för dig med LCHADD och andra fettnedbrytningsdefekter! [Elektronisk resurs]
  Ingår i:
  Mycket gott med lite fett
  [Nacka] : [Dietisternas riksförbund] : [2020] : 298 sidor :
  Dietisternas Riksförbund: https://drf.nu/mycket-gott-med-lite-fett/ ISBN: 978-91-519-5228-4

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma