Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital innovation, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital Innovation

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN193

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Denna kurs undersöker hur innovationer inom informationsteknik (IT) och de digitala egenskaper dessa har, kan användas för utveckling av affärsprocesser. Kursen behandlar utveckling av organisatorisk flexibilitet och hur man stimulerar IT-stödd innovation av affärsprocesser. En viktig dimension i det sammanhanget är att förstå och förutse trender och förändringar i både teknikutveckling och marknadsutveckling samt kunskap om metoder och verktyg för att stödja organisatorisk produkt och tjänsteinnovation. Kunder är speciellt viktiga att inbegripa i innovationsprocesser då de kan bidra med både viktiga insikter och kompetens i utvecklingsprocesser, vilket har viktiga implikationer på affärsprocesser. Under kursens gång kommer centrala frågor i innovationsforskning behandlas och relateras till frågor rörande digitalisering. Kursen ger en samlad bild över debatten kring innovationsprocessens karaktär och hur IT och digitalisering påverkar innovationsprocesser.

 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
 • Beskriva olika ansatser till innovationsprocesser.
 • Förklara digitala innovationsprocesser.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
 • Analysera digitala innovationsprocesser.
 • Värdera och utveckla digitala innovationsprocesser.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
 • Reflektera över möjligheter och risker kopplade till digitala innovationsprocesser.
 • Värdera och identifiera litteraturens centrala innehåll samt sammanställa och presentera detta för åhörare.

 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Media- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs En 6/B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråklig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

 

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, seminarier och en gruppuppgift. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till Institutionen för informatik för bedömning. I ansökan anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också "Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet" (Dnr: 540-3589-09).


 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 36

  Litteratur

  Managing innovation : integrating technological, market and organizational change
  Tidd Joseph, Bessant John Robert
  Seventh Edition. : Hoboken : Wiley : 2020 : pages cm :
  ISBN: 9781119713302
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2019 vecka 47

  Litteratur

  Managing innovation : integrating technological, market and organizational change
  Tidd Joseph, Bessant John Robert
  Sixth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : [2018] : xv, 586 pages :
  ISBN: 9781119379454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Litteratur

  Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change
  Tidd Joe, Bessant John
  John Wiley & Sons Inc : 2013 :
  Obligatorisk

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).