"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital strategi, 15 hp

Engelskt namn: Digital Strategy

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN196

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-22

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Trots att digital teknik sedan länge har varit en central del av moderna organisationers verksamheter är det framför allt under de senaste 20 åren som dess strategiska betydelse har belysts i litteraturen. Utvecklingen av internetbaserad teknik från mitten av 1990-talet fram till i dag har ökat den digitala teknikens strategiska betydelse, vilket även reflekteras i de IT-budgetar som vi finner i organisationer i både offentlig sektor och i det privata näringslivet. Kursen tar sin utgångspunkt i hur dagens digitala era kräver nya strategiska ansatser. Med detta som bakgrund behandlar kursen de begrepp och modeller som kan användas för att identifiera och förstå den digitala teknikens strategiska betydelse, samt detaljerade studier och fall av digitala strategier. Kursen adresserar specifikt huvudkomponenterna i IT-strategier, de ledningsfrågor knutna till IT-strategier, samt de övergripande utmaningarna associerade med IT-strategier oavsett teknisk plattform.

 

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara den digitala teknikens strategiska betydelse för organisationer av olika storlek och typ samt hur den utvecklats och förändrats över tid.
 •  Redogöra för de begrepp och modeller som kan användas för att identifiera och förstå den digitala teknikens strategiska betydelse.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Analysera och designa digitala strategier för olika typer av organisationer.
 • Presentera en genomförd analys och design av digitala strategier muntligt och skriftligt

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Identifiera och reflektera över digitala strategiers möjligheter och risker.

 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Media- och kommunikation, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

 

Examination


Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, seminarier och en gruppuppgift. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (Dnr: UmU 500-2923-12). Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 6

  Litteratur

  Strategic information management : theory and practice
  Galliers Robert, Leidner D. E., Simeonova Boyka
  Fifth edition. : New York : Routledge : 2020 : pages cm :
  ISBN: 9780367252502
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Business models and strategy
  Gibe John, Kalling Thomas
  First edition : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 249 sidor :
  ISBN: 9789144129808
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2020 vecka 28

  Litteratur

  Strategic information management : theory and practice
  Galliers Robert, Leidner D. E., Simeonova Boyka
  Fifth edition. : New York : Routledge : 2020 : pages cm :
  ISBN: 9780367252502
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Litteratur

  Strategic information management : challenges and strategies in managing information systems
  Galliers Robert, Leidner D. E.
  4. ed. : London : Routledge : 2009 : xxvii, 556 p. :
  ISBN: 978-0-415-99646-4 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).