"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digitalt berättande och kreativt lärande, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital Storytelling and Creative Learning

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2IT026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap, 2012-03-21

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-10

Innehåll

I den här kursen är det centrala temat digitalt berättande som ett redskap för lärande. Kursen ger dels en bred introduktion till digitalt berättande, dels en möjlighet för de studerande att närma sig pedagogisk tillämpning av digitalt berättande som är relevant för deras tilltänkta eller aktuella pedagogiska kontext. Vilka digitala verktyg för digitalt berättande som de studerande fördjupar sig i under kursen kan således variera, och därmed ingår det inslag av egen fördjupning inom ramen för kursen innehåll. Planering för pedagogisk tillämpning av digitalt berättande med film är ett inslag som är gemensamt för alla studerande. I kursen diskuteras och problematiseras tillämpning av digitalt berättande i undervisning utifrån didaktiska perspektiv, styrdokument och aktuell forskning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • redogöra för vad digitalt berättande är och beskriva hur det kan användas i pedagogisk tillämpning
  • beskriva grundläggande aspekter av kreativt lärande och jämföra hur det kan relateras till pedagogisk tillämpning av digitalt berättande.

Färdigheter och förmåga

  • planera för tillämpning av digitalt berättande i undervisning och argumentera för denna tillämpning
  • planera för tillämpning av film i undervisning och argumentera för denna tillämpning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • identifiera motiv till tillämpning av digitalt berättande i undervisning
  • diskutera och problematisera digitalt berättande i undervisning utifrån didaktiska perspektiv, styrdokument och aktuell forskning i relation till det samtida medielandskapet.  

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter och ett avslutande seminarium. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Betyget Väl godkänd på hel kurs erhålls om den studerande har tilldelats betyget Väl godkänd på samtliga uppgifter i kursen som har den betygsnivån. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

Nilsson Jim
Film i grundskolan : inspiration och praktiska lektionsförslag för filmskapande i ditt klassrum
Första tryckta upplagan : [Hörja] : Dogo Productions : [2020] : 147 sidor :
ISBN: 9789198621518
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Alexander Bryan
The new digital storytelling : creating narratives with new media
Revised and updated edition : Santa Barbara, California : Praeger, an Imprint of ABC-CLIO, LLC : 2017 : xxi, 291 sidor :
ISBN: 9781440849602
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fler resurser kan tillkomma enligt lärares anvisningar.