"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Egenvårdsrådgivning och Läkemedelskommunikation, 6 hp

Engelskt namn: Self Treatment Counselling and Pharmacy Communication

Denna kursplan gäller: 2020-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 3FA026

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-14

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-12

Innehåll

I kursen behandlas:

 • Egenvårdsrådgivning inom främst terapiområdena värk/feber, intim/underlivet, ögon/öron/förkylning, hud/hår, mage/tarm samt mun/tänder men även andra områden inom egenvård ingår.
 • Praktiska övningar i olika kund- och informationssituationer.
 • Träning i nivå- och omfångsanpassning av information.
 • Grunder för receptfrihet av läkemedel.
 • Kundkommunikation, samtalsmetodik samt motiverande samtal.
 • Allmän hälsopsykologi och kommunikationsteori inom farmaciområdet såsom personlighetens betydelse, lyssna och fråga, sociala stödets betydelse, informationsmiljö, faktorer för compliance och concordance m.m.

Kursen är uppdelad i två delar; Egenvårdsrådgivning och Läkemedelskommunikation vilka läses integrerat. Båda kursdelarna examineras dels kontinuerligt under kursens gång samt dels i en avslutande examination.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna

 • visa förståelse och självständigt använda den kunskap och de verktyg som krävs för ett korrekt, farmaceutiskt kundbemötande i olika rådgivningssituationer
 • kommunicera med kunder av olika slag runt olika läkemedelsfrågeställningar både inom egenvårdsrådgivning och recepthanteringssituationer
 • identifiera och tydligt särskilja samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården.
 • visa förståelse hur människor reagerar vid krissituationer, särskilja dem och ha en grundläggande förståelse för hur de ska hanteras.
 • visa insikt om hur kommunikation mellan människor fungerar
 • visa förståelse för den enskilde individens behov i egenvård och läkemedelsbehandling
 • kunna analysera och använda denna kunskap i olika situationer av mänskliga möten
 • relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10.5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13.5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp samt genomgången kurs i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp och Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (inspelade videoföreläsningar), självstudier, seminarier, gruppinformations- och kommunikationsövningar samt träffar i samband med dessa. Kursen introduceras i Umeå och viss del av kursen är även förlagd till Umeå. Alla studenter har under kursen tillgång till lärare via internet. Samtliga seminarier är obligatoriska och dessa kan inte ersättas med skriftliga inlämningsuppgifter, då praktiska övningarna i dessa seminarier ingår i examination av kursen.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt praktiska övningar och skriftliga prov (hemtentamen 3 hp), (seminarier 3 hp). På de olika momenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt. Enligt nationell praxis ges inga tillgodoräknanden för Apotekstekniker eller annan yrkesutbildning inom egenvårdsrådgivning eller kommunikation.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.