"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekologi och energi i planeringen, 15 hp

Engelskt namn: Ecology and energy resources in spatial planning

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5BI256

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-08-25

Innehåll

Kursen behandlar människans nyttjande av energi- och naturresurser med speciell inriktning på samhällsplaneringens roll för att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Kursen utgår från Sveriges klimat- och naturförhållanden och de förutsättningar detta skapar för hållbar markanvändning och hållbart nyttjande och planering av olika naturresurser och energikällor. Den svenska miljölagstiftningen och miljöövervakningen samt samhällets mål och medel för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling behandlas liksom den globala klimatförändringen och vikten av hållbara energisystem.
 
Kursen är uppdelad i följande moduler:

Modul 1. Sveriges naturmiljö och klimat, 6 högskolepoäng.
Modulen ger en genomgång av huvuddragen i Sveriges klimat- och naturförhållanden och vilka förutsättningar detta skapar för markanvändning och planerat nyttjande av olika naturresurser. Ekologisk hållbarhet i olika skalor behandlas liksom klimatförändringens konsekvenser.

Modul 2. Energi- och naturresursanvändning, 9 högskolepoäng.
Modulen behandlar olika energislag, Sveriges energiförsörjning och möjligheterna att uppnå en hållbar energianvändning. Naturresursanvändning som exempelvis vattenförsörjning, metallutvinning och täktverksamhet problematiseras och miljöproblematik belyses bland annat med värdering av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:
Modul 1
Sveriges naturmiljö och klimat, 6 hp: 
FSR 1. beskriva huvuddragen i Sveriges klimat- och naturförhållanden
FSR 2. beskriva vissa grundläggande ekologiska begrepp och förklara betydelsen av ekologisk hållbarhet
FSR 3. beskriva och förklara huvuddragen i svensk miljöövervakning och miljölagstiftning och kopplingen till naturskydd och nationella och globala miljömål
FSR 4. redogöra för klimatförändringar och konsekvenser samt samhällets anpassningar till ett förändrat klimat (examineras genom projektarbete och seminarium)

Modul 2
Energi- och naturresursanvändning, 9 hp
FSR 5. beskriva och förklara miljökonsekvenser vid olika typer av naturresursanvändning och hur detta kan hanteras i planeringen
 
FSR 6. översiktligt beskriva Sveriges energiförsörjning och möjligheterna att genom planering uppnå en hållbar energianvändning (examineras genom projektarbete och seminarium)

FSR 7. granska och bedöma miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) (examineras genom projektarbete och seminarium)

Gemensamt för båda modulerna
 
FSR 8. inhämta och sammanställa information inom ämnesområdet och att förmedla detta i tal och skrift
 
Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
 
Gemensamt för båda modulerna

FSR 9. kritiskt analysera och reflektera över naturresursanvändning i förhållande till hållbarhetsbegreppet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, , exkursioner och övningar. Projektarbeten, exkursion och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamina varav en hemtentamen, dels genom aktivt deltagande vid exkursioner och övningar, dels genom en skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbete ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllt.
Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö
och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Hållbar utveckling : livskvalitet, beteende och teknik
Gulliksson Håkan, Holmgren Ulf
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 443 sidor :
ISBN: 9789144151458
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och rapporter tillkommer, tillhandahålls via inst.
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap :