Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk historia A, 30 hp

Engelskt namn: Economic History A

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 till 2021-02-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH049

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2019-02-11

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-05

Innehåll

Kursen behandlar långsiktig internationell ekonomisk och social förändring med fokus på ekonomisk tillväxt, ekonomiskt tänkande, handel, kriser och globalisering från tidig medeltid fram till nutid.

Kursens fyra moment sträcker sig från förindustriell tid fram till och med finanskrisen under 2000-talets inledning. Drivkrafter och förklaringar som behandlas under kursen är exempelvis: teknik, institutioner, finansiella system, social omvandling, statens och det politiska systemets förändring. Under kursen introduceras metoder och teorier som möjliggör egna studier och jämförelser.

Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800 (8hp)
Momentet ger en bred översikt och kunskaper om internationell ekonomisk historia. Inledningsvis behandlas centrala begrepp som ger förståelse för långsiktig ekonomisk omvandling. Momentet behandlar också centrala utvecklingsdrag och grundläggande samhällsförändring fram till industrialiseringens genombrott. Momentet ger kunskaper om och perspektiv på betydelsen av maktförskjutning, förändringen av jordägande, handel och resursutnyttjande innan det industriella samhällets genombrott. I momentet kombineras ett svenskt och internationellt perspektiv.
 
Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913 (8hp)
Momentet ger en bred översikt av det industriella genombrottets förlopp i ett internationellt perspektiv. Fokus ligger på processer bakom och förklaringar till produktionens förändringar, det finansiella systemets utveckling, politik, handel, migration och den organiserade kapitalismens framväxt. Den svenska samhällsomvandlingen analyseras i ett internationellt perspektiv.

Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010 (8 hp)
Momentet ger kunskap om centrala utvecklingsdrag i världens sociala och ekonomiska förändring från mellankrigstiden till finanskrisen 2007-2008. Momentet ger förståelse för internationella politiska och ekonomiska relationer som definierat nationers och näringslivets institutionella ramverk, vilket är en utgångspunkt för studier av utvecklingen i en komplex värld. Den svenska samhällsomvandlingen analyseras i ett internationellt perspektiv.

Moment 4: Välfärdskapitalismens Sverige. Nationella och internationella förutsättningar- ca 1945 till 2010 (6 hp)
Momentet ger fördjupade kunskaper om Sveriges ekonomiska historia med fokus på tillväxt och välfärd i ett internationellt perspektiv. I momentet studeras den offentliga sektorns utveckling, förändring och expansion i relation till det svenska näringslivets utveckling.  Exempelvis behandlas arbetsmarknadens utveckling, genusperspektiv och förändring av den ekonomiska politiken.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat, moment 1
Kunskap och förståelse
1. Grundläggande förståelse för produktionsfaktorernas roll, teknikens betydelse, och institutionella förutsättningar för långsiktig ekonomisk förändring
2. Kunskap om huvuddragen i jordbrukets förändrade organisering, den internationella handelns utveckling samt statens förändrade funktion från medeltiden fram till ca 1800.
3. Grundläggande förståelse för centrala begrepp i studier av långsiktig samhällsförändring
 
Färdighet och förmåga
4. Förmåga att skriftligt och muntligt uttrycka samt kritiskt värdera de perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen har förmedlat

Förväntade studieresultat, moment 2
Kunskap och förståelse
4. Grundläggande förståelse för industrialiseringen och dess spridning i olika länder med fokus på förklaringar till skillnader och likheter i industrialiseringsförlopp
5. Kunskap om den internationella ekonomins expansion och förändring från ca 1800 fram till första världskriget utifrån handel, migration och finansiella flöden
6. Grundläggande förståelse för framväxten av nationalstater och dess roll i den ekonomiska omvandlingen under perioden
 
Färdighet och förmåga
7. Visa grundläggande färdigheter att beskriva och förklara ekonomisk och social förändring i ett långsiktigt perspektiv

Förväntade studieresultat, moment 3
Kunskap och förståelse
8. Grundläggande kunskaper om ekonomisk tillväxt och omvandling under 1900-talet
9. Grundläggande kunskaper om internationella ekonomiska kriser och hur dessa har hanterats under perioden
10. Grundläggande kunskaper om förändringar i ekonomiskt tänkande, statens roll och agerande, ekonomisk integration och miljö
 
Färdighet och förmåga
11. Visa förmåga att självständigt författa en kortare text som berör en ekonomisk-historisk problemställning

Förväntade studieresultat, moment 4
Kunskap och förståelse
12.  Visa förståelse för huvuddragen i den svenska ekonomiska utvecklingen sedan 1945 med fokus på ekonomisk tillväxt, kriser och välfärdsstatens utveckling
13. Visa kunskaper om specifika drag i det svenska näringslivets utveckling i relation till den omgivande internationella miljön, med avseende på förändringar av ekonomisk struktur, ägarförhållanden och den nationella politikens betydelse
 
Färdighet och förmåga
14. Förmåga att tillämpa ett genusperspektiv på den långsiktiga svenska ekonomiska och sociala utvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
15. Förmåga att skriftligt och muntligt uttrycka samt kritiskt värdera de perspektiv, tolkningar och förklaringar som kursen har förmedlat
16. Visa ett kritiskt och reflekterande förhållningsätt gentemot ekonomisk-historiska förklaringsmodeller

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Examination sker genom lärarledda seminarier, genom författandet av PM i grupp och individuellt och genom redovisningar. Därtill kommer muntlig tentamen samt skriftlig salstentamen och inlämningsuppgift. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Normalt ges inte betyget väl godkänt till sent inlämnade uppgifter. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Examinationerna under kursens 30 hp omfattar betygen väl godkänd, godkänd och underkänd (VG-G-U)

Moment 1 examineras genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation av individuell författad PM (G-U) samt en individuell inlämningsuppgift i slutet av momentet (VG-G-U)

Moment 2 examineras genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation (G-U) samt genom skriftlig tentamen (VG-G-U)

Moment 3 examineras genom en individuellt PM (G-U) samt genom skriftlig tentamen (VG-G-U)

Moment 4 examineras dels genom ett aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation (G-U) och dels genom ett individuellt PM (VG-G-U) samt en författad rapport, följt av en seminariebehandling där den studerande muntligen presenterar rapporten. Som betyg ges (VG-G-U)

Betyg på hela kursen om 30 hp ges först efter det att godkänt resultat uppnåtts på samtliga examinerande delar i respektive moment. För att erhålla betyget väl godkänd krävs minst betyget väl godkänd på 21,5 hp av totalt 30.

 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 24

  Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Finns som elektronisk resurs) Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550
  Imsen Steinar, Bjarne Larsson Gabriela, Wadensjö Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 9789175042329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Bohman Magnus
  Bonden, bygden och bördigheten [Elektronisk resurs] : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870
  1 : Lund : Media-Tryck : 2010 : 221 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99296
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 3

  Wikman Kurt
  Handelns roll för långsiktig tillväxt med betoning av det rättsekonomiska perspektivet [Elektronisk resurs] : några historiska nedslag
  Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI) : 2006 : 36 bl. :
  http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=48&document=704
  Obligatorisk

  Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 2, 3 och delar av 4.

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Delar av kap 4, 5 och 6

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9 - 17

  Moment 4: Välfärdskapitalismens Sverige. Nationella och internationella förutsättningar- ca 1945 til

  Andersson-Skog Lena
  In the Shadow of the Swedish Welfare State: Women and the Service Sector
  Business History Review, Volume 81, Issue 03, September 2007, ss. 451-470, 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Samförstånd, spänning, tillväxt : Ekonomisk tillväxt, institutioner och förändring i svensk ekonomisk historia under 150 år
  Andersson-Skog Lena, Lindmark Magnus
  Ingår i:
  Marknad och politik
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 380 sidor :
  Obligatorisk

  Broberg Oskar
  Svenskt näringsliv i omvandling : från 1980 till våra dagar
  Första upplagan : Stockholm : Dialogos : [2017] : 148 sidor :
  ISBN: 9789175043104
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Göransson Anita
  Från hushåll och släkt till marknad och stat.
  Ingår i:
  Äventyret Sverige
  Stockholm : Utbildningsradion : cop. 1993 : 333 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  Moment 1: Framväxten av det kapitalistiska samhället - Medeltid till 1800

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Finns som elektronisk resurs) Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Senmedeltiden : Europas historia 1300-1550
  Imsen Steinar, Bjarne Larsson Gabriela, Wadensjö Andreas
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2011 : 252 s. :
  ISBN: 9789175042329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 1 och 2

  Bohman Magnus
  Bonden, bygden och bördigheten [Elektronisk resurs] : Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870
  1 : Lund : Media-Tryck : 2010 : 221 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-99296
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 3

  Wikman Kurt
  Handelns roll för långsiktig tillväxt med betoning av det rättsekonomiska perspektivet [Elektronisk resurs] : några historiska nedslag
  Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI) : 2006 : 36 bl. :
  http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=48&document=704
  Obligatorisk

  Moment 2: Industrikapitalism, nationalstat och företag - ca 1800 till 1913

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 2, 3 och delar av 4.

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap. 3 - 8

  Moment 3: Global kapitalism - konflikt, samarbete och tillväxt - ca 1913 till 2010

  Allen Robert C.
  Global economic history : a very short introduction
  Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
  ISBN: 9780199596652
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9

  Schön Lennart
  En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
  4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
  ISBN: 9789144102771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Delar av kap 4, 5 och 6

  An economic history of Europe since 1700
  Zamagni Vera, Brennen N. Michael
  Newcastle upon Tyne : Agenda Publishing Limited : 2017. : xi, 314 pages :
  ISBN: 1-911116-38-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 9 - 17

  Moment 4: Välfärdskapitalismens Sverige. Nationella och internationella förutsättningar- ca 1945 til

  Det svenska näringslivets historia 1864-2014
  Andersson-Skog Lena, Larsson Mats
  1. uppl. : Stockholm : Dialogos : 2014 : 760 s. :
  ISBN: 9789175042701
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Del 3 - 5

  Andersson-Skog Lena
  In the Shadow of the Swedish Welfare State: Women and the Service Sector
  Business History Review, Volume 81, Issue 03, September 2007, ss. 451-470, 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Göransson Anita
  Från hushåll och släkt till marknad och stat.
  Ingår i:
  Äventyret Sverige
  Stockholm : Utbildningsradion : cop. 1993 : 333 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Hirdman Yvonne
  Att lägga livet till rätta : studier i svensk folkhemspolitik
  Fjärde reviderade utgåvan, andra tryckningen : Stockholm : Carlssons : [2018] : 261 sidor :
  ISBN: 9789173319119
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album