Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk historia B, 30 hp

Engelskt namn: Economic History B

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 till 2022-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH047

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2018-09-04

Reviderad av: Prefekten, 2018-09-04

Innehåll

Kursen behandlar aktuell forskningslitteratur som diskuterar förändringar i den svenska och internationella ekonomin efter 1800 med avseende på ekonomisk tillväxt, institutioner, företagande och genusförhållanden. Kursen behandlar även uppsatsskrivandets grunder. Dessutom introduceras olika källmaterial, metoder och teorier i samband med att studenterna genomför egna undersökningar bland annat med studiebesök på arkiv. Med utgångspunkt i kursens innehåll tränas också förmågan att självständigt formulera, undersöka och diskutera avgränsade och undersökningsbara vetenskapliga problem.
 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Från teori till ekonomisk-historiska undersökningar, 15hp  
 Kunskap och förståelse
1. Kunskaper om den  internationella och svenska ekonomins utveckling efter 1800.
2. Kunskaper om och förståelse för några olika teoretiska förklaringsmodeller
 
Färdighet och förmåga
3. Förmåga att analysera den ekonomiska tillväxtens olika drivkrafter och konsekvenser
4. Förmåga att analysera ekonomisk-historisk förändring ur ett genusperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Förmåga att kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av hur relationen mellan stat, marknad och hushåll förändrats efter 1800 med avseende på institutionella förhållanden och effekter för olika samhällsgrupper


Moment 2: Att undersöka ekonomisk-historisk förändring, 15hp.
Kunskap och färdighet
6. Förmåga att på teoretisk grund formulera empiriska problem utifrån olika typer av kvantitativa och kvalitativa  källmaterial
 
Färdighet och förmåga
7. Förmåga att utforma en avgränsad och analytisk empirisk undersökning med utgångspunkt i primära källmaterial på ett metodologiskt medvetet och korrekt sätt
8. Färdigheter i att sammanställa,  beskriva och använda olika typer av kvalitativa och kvantitativa källmaterial
9. Färdighet att välja, utforma och använda lämpliga presentationstekniker
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. Förmåga att diskutera den egna undersökningen och dess slutsatser vid ett akademiskt seminarium 
 

Behörighetskrav

Univ: Någon av följande kurser; Ekonomisk historia A 30hp, Historia A 30hp, Nationalekonomi A 30hp, Kulturgeografi/Ekonomisk geografi A 30hp, Samhällsvetarprogrammets baskurs 30hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen kan i vissa kursmoment ges på engelska. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

 

Examination

Examination sker genom lärarledda seminarier och författandet av individuella PM. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 48

Vad är ekonomisk historia?
Andersson-Skog Lena, Broberg Oskar, Edvinsson Rodney, Enflo Kerstin, Lilja Kristina
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 363 sidor :
ISBN: 9789144132945
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och litteratur till examinationsuppgifter på ungefär 1000 sidor tillkommer.