"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ekonomisk teori och marknadsorganisation, A22, 7,5 hp

Engelskt namn: Economic Theory and Industrial Organisation, A22

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2NE052

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2009-10-05

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Kursens mål är att ge studenten teoretiska och empiriska kunskaper om marknadsstrukturer, företags beteenden och välfärdsekonomiska utfall (effektivitet) vid monopol, oligopol, prisdiskriminering, produktdifferentiering, företagssamarbeten och karteller, in- och utträde från marknader, samt strategiskt beteende.

Kursen tar sin utgångspunkt i förekomsten av friktioner av olika slag såsom begränsad information, transaktionskostnader, kostnader i samband med prisförändringar, offentliga ingrepp och inträdeshinder på olika marknader. Under kursen studeras vidare hur företag organiseras och hur de konkurrerar som en konsekvens av dessa olika friktioner.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna: 
 
- Visa förmåga att tillämpa de teorier som behandlar individens konsumtionsval.
- Visa förmåga att tillämpa de teorier som behandlar företagets val av insatsfaktorer samt företagets vinstmaximeringsproblem under fullständig konkurrens.
- Förklara och tillämpa centrala begrepp inom ämnesområdet såsom priselasticitet, olika kostnadsbegrepp, och mått på marknadsmakt och marknadskoncentration.
- Härleda och förklara ett representativs företags vinstmaximeringsbeslut på kort och lång sikt givet olika marknadsformer, samt analysera de välfärdsekonomiska konsekvenserna av besluten.
- Redogöra för hur olika marknadssituationer i form av konkurrensgrad och prisbildning kan uppstå, samt dess välfärdsekonomiska effekter. Detta inkluderar även vertikalt och horisontellt samarbete och kartellbildning mellan olika företag.
- Redogöra för produktdifferentiering, prisdiskriminering, olika former av strategiskt beteende och dess välfärdsekonomiska effekter.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen består av en mindre skriftlig examination (dugga) samt en skriftlig tentamen efter kursens slut.

Resultatet från den mindre skriftliga examinationen (duggan) kan endast räknas under innevarande termin. Studenter som saknar ett godkänt resultat på denna del får besvara frågor som motsvarar denna del på tentan.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betyget 5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd eller Underkänd (U). Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Baslitteratur

Industrial organization : contemporary theory and empirical applications
Pepall Lynne, Richards Daniel Jay, Norman George
5. ed. : Hoboken, NJ : Wiley : cop. 2014 : ix, 709 s. :
ISBN: 9781118250303
Se Umeå UB:s söktjänst

Till alla delar kan eventuellt "anvisat material" tillkomma (till självkostnadspris).