"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Leisure-time Centre Perspectives on Support of Pupils in Need of Additional Adjustments and Special Assistance

Denna kursplan gäller: 2017-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 6PE250

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-02

Innehåll

I kursen fördjupas studier om arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmets verksamhet. Vidare studeras konsekvenser av elevers svårigheter och funktionshinder som uppstår i mötet med fritidshemmet. Särskilt uppmärksammas på vilka sätt funktionsnedsättningar och socioemotionella svårigheter får betydelse för individens utveckling och lärande samt för fritidshemmets förutsättningar att erbjuda tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Observation och dokumentation som grund för planering och åtgärder för främjandet av en inkluderande och meningsskapande pedagogisk miljö i fritidshemmet granskas och bearbetas. Vidare studeras hur olika pedagogiska strategier kan utgöra stöd i det arbetet. Hur samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, skola och samhället i övrigt kan främja fritidshemmets stöd för individens utveckling och lärande diskuteras. Dessutom studeras och problematiseras vilka samhälleliga förutsättningar som krävs för att stödja barns psykiska hälsa och välbefinnande. Slutligen studeras och analyseras bakomliggande orsaker till konflikters uppkomst. Strategier för att hantera dessa bearbetas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • beskriva olika funktionsnedsättningar och uttryck för socioemotionella svårigheter hos barn och unga ur sociokulturella, specialpedagogiska och psykologiska perspektiv
 • redogöra för hur fritidshemmets verksamhet kan arbeta med stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med funktionsnedsättningar och elever i socioemotionella svårigheter

Färdighet och förmåga

 • föreslå och applicera pedagogiska strategier för främjandet av inkluderande och meningsskapande miljöer i fritidshemmet
 • analysera bakomliggande orsaker till konflikters uppkomst samt hantera dessa i gestaltande övningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska begreppen ”elever i behov av stöd”, ”neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” och ”elever i socioemotionella svårigheter” i relation till omgivningen och den miljö som eleven vistas i
 • reflektera över betydelsen funktionsnedsättningar och socioemotionella svårigheter i ett individ-, verksamhets- och samhällsperspektiv
 • reflektera över möjligheten att utveckla inkluderande lärmiljöer i fritidshemmet så att de bidrar till likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet för alla elever

 

Behörighetskrav

Univ: Godkänd på kurserna: Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp. Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för grundskolan – fritidshem (UK) 8 hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11 hp, Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarium, grupparbete och obligatoriska workshops. Undervisningen ges även med stöd av informationsteknik.  Examinerande inslag är obligatoriska. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Examinationer sker individuellt och i grupp via muntliga och skriftliga seminarier, genom gruppredovisning, genom workshops och en individuell skriftlig uppgift. För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examination övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyget för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs betygsätts enligt betygsskalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.
Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg.
Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 43

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Teknikstöd i skolan
  Dahlin Erika, Lagerkrans Elisabeth
  Hjälpmedelsinstitutet (HI) : 2013 :
  Teknikstöd i skolan
  Obligatorisk

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Åsa
  Barn i behov av särskilt stöd i fritidshem
  Malmö högskola : 2011 :
  http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12102/Barn%20i%20behov%20av%20s%E4rskilt%20st%F6d%20i%20fritidshem..pdf?sequence=2
  Obligatorisk

  Karlsson Annelie
  Specialpedagogik för fritids : en grundbok
  Studentlitteratur AB : 2020 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144128924
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker
  Klerfelt Anna, Haglund Björn
  Stockholm : Liber : 2011 : 246 s. :
  ISBN: 978-91-47-10093-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. Integreringsreservatet - finns det kvar?

  Fröman Hans
  Möta föräldrar om problem
  Ingår i:
  Föräldrasamverkan
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
  Obligatorisk

  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Skolverket :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/
  Obligatorisk

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Där man söker får man svar : delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning
  Szőnyi Kristina, Söderqvist Dunkers Tove
  andra upplagan : Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM : 2015 : 135 sidor :
  ISBN: 9789128006361
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relationella avtryck och specialpedagogiska perspektiv i fritidshemmets praktik
  Willèn Lundgren Berit, Karlsudd Peter
  Ingår i:
  Relationell specialpedagogik
  Kristianstad : Kristianstad University Press : 2013 : 192 s. :
  Obligatorisk

  Autism och ADHD i fritidshemmet : tydliggörande pedagogik
  Jahn Cajsa, Reuterswärd Malin, Edfelt David, Sjölund Anna, Iliste Airi
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2020] : 172 sidor :
  ISBN: 9789127827288
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar

  Utan inkludering i skolan är vi alla förlorare
  Bagger , Roos , Öhman , Östlund
  Debattartikel i Dagens samhälle : 2019 :

  Släpp uppfostringstänket
  Special Nest, Neuropsykiatri i fokus : 2020 :
  Obligatorisk

  Hejlskov Elvén Bo
  Barn lär sig ingenting av konflikter
  Tidningen fritidspedagogik : 2017 :
  Obligatorisk

  Utåtagerande barn fungerar som åskledare
  Tidningen Fritidspedagogik : 2011 :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet -En kvalitativ intervjustudie om extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet
  Bernwald K, Nilsson A
  Examensarbete, Högskolan Kristianstad : 2017 :

  Det socialpsykologiska perspektivet
  Lindblom Jonas, Stier Jonas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-05370-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 45

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Teknikstöd i skolan
  Dahlin Erika, Lagerkrans Elisabeth
  Hjälpmedelsinstitutet (HI) : 2013 :
  Teknikstöd i skolan
  Obligatorisk

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Åsa
  Barn i behov av särskilt stöd i fritidshem
  Malmö högskola : 2011 :
  http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/12102/Barn%20i%20behov%20av%20s%E4rskilt%20st%F6d%20i%20fritidshem..pdf?sequence=2
  Obligatorisk

  Karlsson Annelie
  Specialpedagogik för fritids : en grundbok
  Studentlitteratur AB : 2020 : 120 sidor :
  ISBN: 9789144128924
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker
  Klerfelt Anna, Haglund Björn
  Stockholm : Liber : 2011 : 246 s. :
  ISBN: 978-91-47-10093-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. Integreringsreservatet - finns det kvar?

  Fröman Hans
  Möta föräldrar om problem
  Ingår i:
  Föräldrasamverkan
  Lund : Studentlitteratur : [2017] : 240 sidor :
  Obligatorisk

  Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Skolverket :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/
  Obligatorisk

  Fritidshem
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 65 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591155
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fritidshemmet : ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
  Stockholm : Skolverket : 2016 : 27 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327050
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Där man söker får man svar : delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning
  Szőnyi Kristina, Söderqvist Dunkers Tove
  andra upplagan : Härnösand : Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM : 2015 : 135 sidor :
  ISBN: 9789128006361
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relationella avtryck och specialpedagogiska perspektiv i fritidshemmets praktik
  Willèn Lundgren Berit, Karlsudd Peter
  Ingår i:
  Relationell specialpedagogik
  Kristianstad : Kristianstad University Press : 2013 : 192 s. :
  Obligatorisk

  Artiklar

  Utan inkludering i skolan är vi alla förlorare
  Bagger , Roos , Öhman , Östlund
  Debattartikel i Dagens samhälle : 2019 :

  Släpp uppfostringstänket
  Special Nest, Neuropsykiatri i fokus : 2020 :
  Obligatorisk

  Hejlskov Elvén Bo
  Barn lär sig ingenting av konflikter
  Tidningen fritidspedagogik : 2017 :
  Obligatorisk

  Utåtagerande barn fungerar som åskledare
  Tidningen Fritidspedagogik : 2011 :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet -En kvalitativ intervjustudie om extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet
  Bernwald K, Nilsson A
  Examensarbete, Högskolan Kristianstad : 2017 :

  Det socialpsykologiska perspektivet
  Lindblom Jonas, Stier Jonas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-05370-7
  Se Umeå UB:s söktjänst