"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Energiprojekt, 7,5 hp

Engelskt namn: Energy project

Denna kursplan gäller: 2020-03-23 och tillsvidare

Kurskod: 5EN092

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-24

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten en god uppfattning om sin framtida yrkesroll som civilingenjör i energiteknik. Generiska färdigheter tränas i kursen som muntlig och skriftlig presentation. Dessutom ingår dels en näringslivskopplad projektuppgift och en litteraturbaserad rapport som båda redovisas muntligt och skriftligt.

Kursen är uppdelad i tre moduler:
1. Orientering i yrkesliv och arbetsmarknad (2 hp)
Denna modul syftar till att studenten ska få en bra förståelse om vilken kompetens man förväntas ha vid examen, samt en ökad förståelse om sin utbildnings uppbyggnad.
2. Litteraturstudie (3 hp)
Syftet med denna modul är att ge kunskaper i litteratursökning, referenshantering, vetenskaplig publicering i en energiteknisk kontext.
3. Näringslivskopplat projektarbete (2,5 hp)
Syftet med modulen är att ge träning i att genomföra ett praktiskt projekt som är relaterat till kommande yrkesroll. Projektet är baserat på ett formulerat behov från näringslivet och bedrivs i enlighet med en projektledningsmodell. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Orientering i yrkesliv och arbetsmarknad:
identifiera sina framtida behov av kunskaper och färdigheter för yrkesrollen civilingenjör i energiteknik
*redogöra för entreprenörskap

Litteraturstudie:
- söka, kritiskt granska och analysera teknikvetenskaplig information och göra en litteratursammanställning (syntes) av god vetenskaplig kvalité,  
- ge konstruktiv kritik och återkoppling på andra gruppers arbeten

Näringslivskopplat projektarbete:
- visa färdighet i att planera, genomföra och avsluta projekt kopplade till näringslivet
- konstruktivt bidra till ett projekts måluppfyllelse
- redovisa och underbygga resultat och slutsatser muntligt och skriftligt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst ett års studier vid en civilingenjörsutbildning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Examinationen på modul 1 sker i form av obligatoriska inlämningsuppgifter, 2-3 st. Inlämningsuppgifterna betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att inlämningsuppgifterna är genomförda med godkänt resultat.

Examinationen på modul 2 sker i form av en skriftlig rapport av litteratursammanställningen inom det valda ämnesområdet. Betygssättningen grundas på bedömning av kvaliteten på redovisningen av de vetenskapliga artiklarna. Modulen betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att en relevant, högkvalitativ litteratursammanställning inom det valda ämnesområdet  är genomförd med godkänt resultat.

Examinationen på modul 3 sker i form av en fullständig skriftlig rapport, muntlig presentation och en skriftlig opponering av andras arbete. Betygssättningen grundas på bedömning av den skriftliga rapporten (innehåll, omfattning, struktur och layout), kvaliteten på den muntliga presentationen och opponeringen. På modulen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För samtliga examinerande delar ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs det att alla examinerande delar är godkända. På kursen ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur