"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska A, Academic Writing, 7,5 hp

Engelskt namn: English A, Academic Writing

Denna kursplan gäller: 2015-01-05 och tillsvidare

Kurskod: 1EN066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-09-19

Innehåll

Kursens fokus är analys av, och övning i, olika genrer och texttyper. I kursen ingår uppgifter som syftar till att öka den studerandes genremedvetenhet, skrivövningar inriktade på språkliga fenomen i det engelska språket kopplade till retoriska uppgifter, samt analyser av textfunktioner via gruppdiskussioner på lärplattform och individuella inlämningsuppgifter. De studerande skriver ett antal egna texter, deltar i granskning av medstuderandes texter, reviderar slutversioner och får respons från undervisande lärare på varje text. Disposition och korpusstudier ingår också i kursen. Normalt arbetar de studerande med texter inom det egna ämnesområdet och skriver även sina texter inom detta.

Förväntade studieresultat

För betyget ’godkänd’ ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

 • uppvisa förståelse av sambandet mellan genre och diskurspraxis
 • uppvisa kännedom om allmänna principer för akademiskt skrivande och de sätt på vilka retoriska funktioner återges i engelskan
 • uppvisa förståelse av de strategier som står till buds i skrivprocessen

Färdighet och förmåga

 • uppvisa förmåga att tillämpa kunskap om akademiskt språkbruk, textstruktur och metoder för textkohesion i olika texttyper och inom det egna diskursområdet
 • uppvisa förmåga att tillämpa skrivprocesstrategier såsom utkast, textrespons, komposition och revidering.
 • uppvisa ett korrekt språkbruk vad beträffar ordförråd, syntax och interpunktion.
 • uppvisa förmåga att arbeta i ett forum online med textrespons, inklusive förmåga att hålla deadlines och att inte avvika från syftet med aktiviteten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • uppvisa förmåga att göra informerade bedömningar av sina egna och medstudenternas texter vad beträffar retoriska krav,  genrekrav, språkbruk samt läsarens behov.

Behörighetskrav

Gy: Engelska 6 alternativt Engelska B samt lägst två terminers universitetsstudier, 60hp.

Undantag från Sv B/Sv 3 i grundläggande behörighet medges då kursen ges helt på engelska.

Undervisningens upplägg

Eftersom indervisningen är helt nätbaserad, krävs tillgång till dator för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska minimikrav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Examination

Examinationen sker genom kontinuerlig bedömning av hur den studerande tillämpar kursinnehållet i sina egna och medstuderandes skrivna texter - inklusive bruket av engelsk syntax, ordförråd och interpunktion - samt den studerandes insatser på onlineforumet, genomförande av textsamarbeten och beaktande av deadlines. Examinationen baseras på fem inlämningsuppgifter och en sammanfattning av observerade egna svagheter.

Prov bedöms med någon av betygsgraderna Godkänd, Väl godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista undervisningstillfälle, om inte annat anges av undervisande lärare.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Studerande som antagits till en kurs skall kunna examineras på kursen och dess delmoment minst två gånger upp till två år efter det att kursplan för aktuell kurs ersatts med ny kursplan eller kursen lagts ner.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande handläggs av Studentcentrum vid Umeå Universitet (se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/)

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Litteratur

  Writing for Success
  University of Minnesota Libraries Publishing :
  https://open.lib.umn.edu/writingforsuccess/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: eller: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/53

  Bailey Stephen
  Academic writing : a handbook for international students
  Fifth edition : London : Routledge : [2018] : 312 sidor :
  ISBN: 9781138048744
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rekomenderad

  Wallwork Adrian
  English for Writing Research Papers
  New York : Springer Science+Business Media, LCC : 2011 : xxii, 325 s. :
  ISBN: 9781441979216 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2015 vecka 1

  Litteratur

  Academic writing for graduate students : essential tasks and skills
  Swales John M., Feak Christine B.
  3., [rev. and expanded] ed. : Ann Arbor : The University of Michigan Press : 2012 : 418 s. :
  ISBN: 9780472034758
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rekomenderad

  Wallwork Adrian
  English for Writing Research Papers
  New York : Springer Science+Business Media, LCC : 2011 : xxii, 325 s. :
  ISBN: 9781441979216 (pbk)
  Se Umeå UB:s söktjänst