"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B, Språkvetenskaplig översiktskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: English B, English Linguistics

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1EN076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-06-21

Innehåll

Orientering i engelsk språkvetenskap och språkvetenskaplig analys. Grundläggande studier i engelsk språkhistoria.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

* uppvisa grundläggande språkvetenskapliga kunskaper med fokus på engelska
* uppvisa kännedom om det engelska språkets historiska utveckling med avseende på struktur och semantik och kunna relatera denna utveckling till historiska och sociala skeenden

Färdighet och förmåga

* uppvisa god behärskning av central engelsk språkvetenskaplig terminologi samt förmåga att använda denna i enklare språkliga analyser
*uppvisa utvecklad och fördjupad muntlig såväl som skriftlig språkfärdighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

* uppvisa förmåga att söka, sammanställa, analysera och kritiskt tolka ett material samt dra slutsatser av analysen och diskutera/värdera dessa

Behörighetskrav

Univ: Minst 21 hp engelska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Lektionsundervisning som innebär föreläsningar, gruppövningar och diskussion.

Examination

Examination

a) Salstentamen i engelsk språkhistoria (English Language History), 2,5 hp.
b) Salstentamen i engelsk språkvetenskap (English Linguistics), 5 hp.
Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Examination sker på engelska.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 5 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att begära att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas att skriva på annan ort. Den student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle skriftligen ansöka om detta hos Institutionen för språkstudier.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Litteratur

Lexikon

Collins COBUILD English language dictionary.
London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
ISBN: (Collins) : inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Longman dictionary of contemporary English.
5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
Se Umeå UB:s söktjänst

Oxford advanced learner's dictionary of current English
Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Petti Vincent
Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Engelsk språkhistoria

The English language : a historical introduction
Barber Charles Laurence, Beal Joan C., Shaw Philip A.
2nd ed. : Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2009. : xiii, 306 p. :
ISBN: 978-0-521-85404-7 (hbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Odenstedt Bengt
The history of English : a textbook for students
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 211 s. :
ISBN: 91-44-01305-1 ; 304:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Engelsk språkvetenskap

Yule George
The study of language
6. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : 356 s. :
ISBN: 978-1-316-60675-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referens- och fördjupningslitteratur

Crystal David
The Cambridge encyclopedia of language
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 1997 : vii, 480 s. :
ISBN: 0-521-55050-5 (cased)
Se Umeå UB:s söktjänst

Crystal David
The Cambridge encyclopedia of the English language
2. [rev.] ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2003 : vii, 499 s. :
ISBN: 0-521-53033-4 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Crystal David
A dictionary of linguistics and phonetics
4. ed. : Oxford : Blackwell : 1997 : xvi, 426 s. :
ISBN: 0-631-20096-7 (inb.) ; CIP entry
Se Umeå UB:s söktjänst