"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska, Examensarbete för kandidatexamen, litteraturvetenskaplig inriktning, 15 hp

Engelskt namn: English, Bachelor's Thesis in Literature

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 till 2024-08-04 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN083

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

Självständig undersökning av en avgränsad frågeställning inom engelsk litteraturvetenskap. Redovisning av uppgiften sker på engelska i form av en uppsats om ca 10000 ord med tillämpning av allmänt vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. I kursen ingår även att ge respons på andra studenters uppsatser. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Modul 1 Forskningsplanering  2 hp
Problemformulering samt utarbetande av forskningsplan och preliminär bibliografi.

Modul 2 Genomförande av forskningsuppgift 5 hp
Presentation och försvar av ett väl genomarbetat utkast av det egna examensarbetet vid ett seminarium samt opposition på en annan studerandes arbete.

Modul 3  Forskningsrapportering 8 hp
Ett självständigt arbete med litteraturvetenskaplig inriktning baserat på den godkända forskningsplanen samt opposition på en annan studerandes arbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
*    uppvisa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
*    uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
*    uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap

Färdighet och förmåga
*    formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
*    välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
*    samla in och analysera material på ett adekvat sätt utifrån frågeställningen
*    kritisk diskutera den presenterade forskningslitteraturen
*    dra rimliga slutsatser av arbetets resultat och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund eller annan vetenskaplig kontext
*    presentera och diskutera sina resultat på korrekt engelska som följer för ämnesområdet gällande vetenskapliga konventioner
*    tydligt redovisa hur studien är avgränsad
*    utforma textens layout, inklusive referenser, i enlighet med vedertagna konventioner
*    kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
*    placera sin studie i en vetenskaplig och, när så är relevant, samhällelig kontext
*    diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, när så är relevant, samhällelig kontext
*    diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: Minst 75 hp engelska, i vilka ska ingå minst 15 hp varav minst 7,5 hp i engelsk litteraturvetenskap i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består i en introduktion till arbetet med examensarbetet, individuell handledning samt obligatoriska seminarier. Undervisningsspråk: engelska.

Undervisningen är helt eller delvis nätbaserad. I kursen ingår tre obligatoriska seminarier. Deltagande i dem kan ske via internet, dock rekommenderas fysisk närvaro vid slutseminarium. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Modul 1 Forskningsplanering (Research Plan) 2 hp
Examination sker genom bedömning av utarbetad forskningsplan. Denna bedömning görs av examinator.

Modul 2 Genomförande av forskningsuppgift (Research Action) 5 hp
Examination sker genom bedömning av den preliminära forskningsrapporten. Denna bedömning görs av handledaren.

Modul 3  Forskningsrapportering (Research Report) 8 hp
Examination sker genom bedömning av färdigställt examensarbete. Här krävs att den studerande presenterat och försvarat ett examensarbete som motsvarar de förväntade studieresultaten samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete. Denna bedömning görs av examinator.

För påbörjande av studierna på Modul 2 krävs godkänt betyg på Modul 1 och för godkänt betyg på Modul 3 krävs godkänt betyg på Modul 2.

Vid examinationen på Modul 1 och 2 används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. Vid examination på Modul 3 används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. Examination sker på engelska.

För betyget Väl godkänd på Modul 3 läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till refererad forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.

För helkursbetyg används betygsgraderna Väl Godkänd eller Godkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på Modul 3.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Litteratur väljs i samråd med handledare.