Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Etnografiskt författarskap och etnografiska framställningsformer - kvalitativt vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Engelskt namn: Ethnographic composition and ethnographic genres - qualitative academic writing

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

Kursen behandlar ett område av etnografisk metod och etnografiskt hantverk där forskarens tolkande och skrivande står i fokus. Förståelse för etnografi som metod och genre fördjupas utifrån kulturvetenskapliga områden som t. ex. litterär etnografi och etnografisk fiktion, samt utifrån antropologiska skrivpraktiker. Frågor om vilka betydelser skrivande har, både som metod och som framställningsform inom antropologi- och etnologiämnets historia är centrala för kursen. En utgångspunkt för kursen är att skrivande är en viktig del av det vetenskapliga arbetet i kvalitativa vetenskaper som utgår från etnografiskt material. I kursen behandlas centrala idéer och perspektiv på akademiskt och etnografiskt skrivande, framförallt med utgångspunkt i antropologisk och feministisk tradition. Särskild vikt läggs vid hur kreativt skrivande kan vara en del av det etnografens metodiska hantverk samt även hur resultaten av etnografisk forskning kan skrivas fram i olika former.
 
Kursen är en profilkurs vid Humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna:
  • redogöra för centrala idéer och perspektiv på etnografiskt skrivande,
  • redogöra för begreppen tät beskrivning, självreflexivitet och faction och hur de kan användas för att problematisera vetenskapligt skrivande,
  • identifiera och analysera antropologiska, kulturvetenskapliga och feministiska perspektiv på skrivande,
  • självständigt resonera kring olika perspektiv på relationen mellan tolkning och skrivande som tas upp i kurslitteraturen,
  • självständigt resonera kring den egna subjektiviteten och frågor om forskningsetik i relation till skrivande,
  • visa prov på förmåga att uttrycka sig i olika genrer.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga och audiovisuella introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom deltagande i seminarium inklusive skriftliga inlämningsuppgifter, dels genom hemtentamina.
 
Examination sker enligt graderna Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.


För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Litteraturlista

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Kurslitteratur

Americanah : [roman]
Adichie Chimamanda Ngozi, Strömberg Ragnar
Stockholm : Bonnier : 2013 : 585 s. :
ISBN: 9789100136550
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 10 sidor i urval.

Tiden second hand : slutet för den röda människan
Aleksijevitj Svetlana, Ö̈berg Lindsten Kajsa
Stockholm : Ersatz : 2013 : 672 s. :
ISBN: 9789186437398
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 10 sidor i urval.

Geertz Clifford
The interpretation of cultures : selected essays
New York : Basic Books : cop. 1973 : ix, 470 s. :
ISBN: 046503425X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: "Thick description: Toward an interpretative theory of culture", i: The Interpretation of Cultures. Ca. 30 sidor.

Ghodsee Kristen Rogheh
From notes to narrative : writing ethnographies that everyone can read
Chicago : The University of Chicago Press : 2016 : 150 pages :
ISBN: 9780226257556
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ingridsdotter Jenny
”Att läsa sig in och skriva sig ut. Litterär gestaltning som medel för att förstå en erfarenhet” och ”Hon var ändå läkare”
Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift 2017:2 : 2017 :
https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-2-2017---for-webben.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: 12 sidor.

Lykke Nina
Writing academic texts differently : intersectional feminist methodologies and the playful art of writing
London : Routledge : 2014 : 238 p. :
ISBN: 041550225X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ca 50 sidor i urval.

Palmgren Ann-Charlotte
Standing still: Walking interviews and poetic spatial inquiry
Area. Volume 50, Issue 3 September 2018. : 2018 :
https://doi.org/10.1111/area.12410
Obligatorisk
Läsanvisning: 11 sidor.

Pink Sarah
Engaging the Senses in Ethnographic Practice
The Senses and Society, 8:3 : 2013 :
https://doi.org/10.2752/174589313X13712175020433
Obligatorisk

Writing culture : the poetics and politics of ethnography
Clifford James, Marcus George E.
25th anniversary ed. : Berkeley, Calif. : University of California Press : [2010?], cop. 1986 : xxv, 305 p. :
ISBN: 9780520266025
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Pratt, Mary Louise 1986, "Fieldwork in common places"; ca 50 sidor i urval.

Rosaldo Renato
Day of Shelly's Death : The Poetry and Ethnography of Grief [Elektronisk resurs]
Duke University Press : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Ca. 50 sidor

Salomonsson Karin
Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete
Lund : Historiska media : 1998 : 256 s. :
ISBN: 9188930289
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 5 sidor.

Sandberg Kristina
Att föda ett barn
Stockholm : Norstedt : 2010 : 488 s. :
ISBN: 9789113028880
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 10 sidor i urval.

Etnografisk fiktion. Introduktion
Silow Kallenberg Kim, Ingridsdotter Jenny
Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift 2017:2 : 2017 :
https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-2-2017---for-webben.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: 10 sidor

Silow Kallenberg Kim
Tabanja. Ett exempel på etnografisk fiktion
Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift 2017:2 : 2017 :
https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-kultur--och-medievetenskaper/forskning/kp/kp-2-2017---for-webben.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: 12 sidor

Wulff Helena
The anthropologist as writer : genres and contexts in the twenty-first century
New York : Berghahn Books : cop. 2016 : viii, 279 pages :
ISBN: 9781785330186
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ca 50 sidor i urval.