"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik, 30 hp

Engelskt namn: Thesis Project for the Degree of Master of Science in Mathematical Statistics

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5MS066

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
Beräkningsteknik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-09

Innehåll

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett arbete med vetenskaplig prägel. Kursen bygger vidare på valda avancerade kurser i ämnet, och går vad gäller innehållet djupare än ordinarie kurser i matematik på avancerad nivå. Kursen tränar det vetenskapliga förhållningssättet, vad gäller sättet att specificera en frågeställning, att söka, tillgodogöra sig och analysera bakgrundsmaterial samt presentera sina överväganden, avgränsningar, metoder, resultat och slutsatser. Den centrala delen av kursen utgörs av att författa en skriftlig rapport med vetenskaplig prägel, som sedan presenteras muntligt och skriftligt vid ett seminarium. Vid seminariet opponerar de studerande på varandras rapporter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • visa på väsentligt fördjupade kunskaper i något område inom matematisk statistik
  • visa på breddade kunskaper i matematisk statistik, exempelvis genom att påvisa användningsområden där vald fördjupning är tillämpbar eller genom att sätta in problemställningen i ett vidare inomvetenskapligt perspektiv

Färdighet och förmåga

  • med hög grad av självständighet planera och genomföra ett självständigt arbete inom givna tidsramar
  • söka, välja och analysera vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen
  • muntligt och i en skriftlig rapport med vetenskaplig prägel kommunicera frågeställningar, metod och resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt och konstruktivt granska ett annat examensarbete på avancerad nivå

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp varav 30 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet matematisk statistik eller motsvarande samt ett examensarbete (minst 15 hp) på kandidatexamensnivå.  Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning. I slutet av kursen genomför de studerande opposition på varandras arbeten i seminarieform.

Examination

Examinationen på kursen är indelad i tre delar: Opposition på annat examensarbete, försvar av eget examensarbete samt skriftlig rapport. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på alla delar. På opposition respektive försvar ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den skriftliga rapporten ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För i övrigt godkänd kurs avgör bedömningen av den skriftliga rapporten om kursbetyget skall vara Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.