"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i biologi avseende kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Degree Thesis in Biology

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5BI263

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-09-05

Innehåll

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moduler:

Modul 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp
Modul 2, Utförande och redovisning, 14 hp

Förväntade studieresultat

Modul 1. Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp
FSR 1. Upprätta en genomförbar projektplan för ett examensarbete vars innehåll och arbetsinsats motsvarar kursens omfattning och ämnesinriktning 
FSR 2. Göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter i relation till projektet

Modul 2. Utförande och redovisning, 14 hp
FSR 3. Använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet
FSR 4. Tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt
FSR 5. Planera, utföra, skriftligt och muntligt redovisa samt försvara en vetenskaplig undersökning inom ämnesområdet
FSR 6. Utföra ett arbete vars omfattning motsvarar kursens omfattning
FSR 7. Tillämpa en relevant metod/metoder utifrån aktuell frågeställning
FSR 8. Redogöra för och analysera för undersökningen relevanta teorier och resultat inom det valda ämnesområdet
FSR 9. Granska och kommentera ett liknande arbete

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

FSR 10. Utföra och redovisa ett projekt inom anvisad tid
FSR 11. Självständigt inhämta ny kunskap för att lösa uppgiften
FSR 12. Identifiera, värdera och presentera egna resultat med hänsyn taget till relevanta prioriteringar
FSR 13. Diskutera egna resultat i förhållande till det aktuella kunskapsläget inom ämnesområdet samt inom ett vidare fält än det som har direkt med undersökningen att göra
FSR 14. Skriftligt och muntligt redovisa en vetenskaplig undersökning med logisk och kommunikativ precision
FSR 15. Konstruktivt försvara sitt egna arbete                                                                                    
FSR 16. Konstruktivt opponera på ett liknande arbete

Behörighetskrav

90 hp biologi varav Naturens mångfald 15 hp eller Naturens mångfald 7,5 hp bio, Klimatförändringar - orsak och verkan 15 hp eller Klimatförändringar - orsak och verkan 7,5 hp bio, Geovetenskap 15 hp, Ekologi 15 hp, Artkunskap och systematik 15 hp, Genetik och evolution 15 hp samt Inventering av biologisk mångfald 15 hp eller Vattenvård 15 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs under handledning. Kursens uppläggning planeras tillsammans av studerande, handledare och kursansvarig. Planeringen av examensarbetet ska godkännas av kursansvarig innan undersökningen börjar. Examensarbetet kan planeras att utföras i flera delperioder, men den totala tiden ska motsvara tiden för en konventionell kurs med samma antal hp. För examensarbetet utses normalt en handledare vid en akademisk institution. För examensarbeten som görs utanför universitetet ska därutöver utses en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras vid ett seminarium. Studenten skall också genomföra en opposition på ett liknande arbete. Examensarbetet utförs individuellt.

Handledning erhålles under tidsperioden/tidsperioderna i den godkända examensarbetsplaneringen och i en omfattning enligt institutionens evalueringsregler för examensarbeten.

Examination

Examinationen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller för EMG:s serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid ett seminarium, samt att opposition på en annan rapport genomförs. På modul 1 ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På modul 2 ochpå kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §). Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att en annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.