"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i biomedicin, 15 hp

Engelskt namn: Degree Thesis in Biomedicine

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 3BK034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2019-04-24

Innehåll

Modul 1. Projektarbete 14,5 hp.
Projektarbetet omfattar en självständig, experimentellt inriktad fördjupningsuppgift som anknyter till den verksamhet som finns vid en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning, eller ett läkemedels- eller bioteknikföretag.
Modul 2. Praktisk professionell träning (PPT) - Arbetsliv och karriär 0,5 hp.
Modulen består av genomförandet och avslutandet av ett projekt, som påbörjades under termin 5, i form av en arbetsmarknadsdag.

Förväntade studieresultat

Modul 1.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa på förmåga att fördjupa och bredda sina kunskaper inom det biomedicinska området genom att tillgodogöra sig kunskap från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
- visa på förståelse i grundläggande experimentdesign och metodval
- tillämpa sina tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter under den praktiska delen av projektarbetet
- utföra ett arbete vars omfång motsvarar kursens omfattning
- visa förmågan att kritiskt granska och analysera egna genererade experimentella resultat
- redovisa självständigt en uppgift på ett vetenskapligt sätt
- visa insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem.
- visa på insikt om såväl etiska som samhälleliga aspekter som är relevanta för fördjupningsuppgiften
- redogöra i skrift kortfattat och populärvetenskapligt för syftet med och resultaten från fördjupningsuppgiften samt dess betydelse.

Modul 2.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa förmågan att genomföra och avsluta ett projekt inom givna ramar.

Behörighetskrav

15 hp biokemi; 75 hp biomedicin varav minst 15 hp cellbiologi, 15 hp fysiologi, 10 hp genetik, 10 hp mikrobiologi, 15 hp sjukdomslära.

Undervisningens upplägg

Projektarbetet omfattar en fördjupningsuppgift som studenten utför självständigt men med handledning. Under projekttiden får studenterna vid flera träffar diskutera olika aspekter av fördjupningsuppgiften samt träna förmågan att presentera och redovisa densamma. Ansvarig handledare skall vara disputerad. Studenter som gör examensarbete utanför Umeå universitet skall ha en handledare på arbetsplatsen samt en biträdande handledare vid Umeå universitet.

En kortfattad projektplan, innehållande en definition av arbetsuppgiften/syftet, en arbetsplan där metoder särskilt anges och en tidsplan, skall godkännas innan kursstart.

Arbetet redovisas muntligt vid en posterpresentation, alternativt kan examinator besluta om muntlig presentation i seminarieform, samt i form av en rapport skriven på engelska. Kursgivande institution har inte skyldighet att fullfölja handledning för arbete som påbörjats längre tillbaka än 12 månader.
Uppgiften i PPT-modulen är att planera och genomföra en arbetsmarknadsdag för alla studerande på Biomedicinprogrammet.

Examination

För kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att uppnå minst betyget Godkänd på hela kursen krävs att båda modulerna är godkända. PPT-modulen examineras med en individuell skriftlig uppgift samt aktivt deltagande vid genomförandet av arbetsmarknadsdag. För modulen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
För att uppnå minst betyget Godkänd på projektarbetet måste den experimentella uppgiften, den muntliga presentationen samt den skriftliga vetenskapliga rapporten vara godkända. För att avgöra om betyget Väl Godkänd eller Godkänd skall ges på projektarbetet så görs en sammanvägd bedömning av prestationen på dessa tre delar. Den skriftliga rapporten redovisas i form av en kortfattad vetenskaplig artikel skriven på engelska av studenten enligt givna instruktioner. Rapporten skall vara språkligt och stilistiskt genomarbetad och inkludera följande:

- kortfattad introduktion till ämnet med relevant litteraturgenomgång
- frågeställning som skall vara problematiserad och tydligt avgränsad
- tydlig beskrivning av tillämpade metoder och redovisning av eventuellt urval och urvalsram
- tydligt och klart redovisade resultat
- diskussion som skall omfatta huvudfynd, eventuella tolkningsproblem, bedömning av resultat och förslag till fortsatta studier
- etiska och samhälleliga aspekter som är relevanta i relation till fördjupningsuppgiften

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination fyra gånger för att bli godkänd. Efter tre underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående examensarbete i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under examensarbetet kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sitt examensarbete i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett examinationstillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta examensarbetet samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny examensarbetesperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina examinationstillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.