"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i Bioteknik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Engineering Biotechnology

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5MO136

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-01-26

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forsknings- eller utvecklingsprojekt och projektet kan genomföras inom universitet, industri eller någon annan relevant organisation. Studenten kommer att ges möjlighet att både fördjupa och bredda sina kunskaper inom bioteknik och genomik samt tillämpa kunskapen som studenten har tillägnat sig under sin utbildning. Studenten ges också tillfälle att utveckla sin förmåga att självständigt genomföra och rapportera ett omfattande projekt. Arbetet ska genomföras med vetenskaplig metod och ska även innefatta forsknings- och utvecklingskomponenter. Studenten medverkar aktivt i projektplaneringen, utför ett självständigt arbete, samt dokumenterar resultat och rapportera de erhållna resultaten, både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

  • visa på väsentlig fördjupning och breddning av sina teoretiska och praktiska kunskaper inom det bioteknologiska och genomiska området
  • visa förmåga att inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
  • uppvisa färdigheter i experimentdesign och metodval som tar hänsyn till kursens begränsade tidstillgång.
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att självständigt lösa vetenskapliga problem eller tekniskt utvecklingsarbete
  • demonstrera förmåga att kritiskt analysera och systematiskt utvärdera egna genererade experimentella resultat och jämföra dessa med dem från annan forskning eller utveckling
  • jämföra de egna genererade experimentella resultaten med dem från annan forskning eller utveckling och reflektera över deras skillnader, likheter och formulera möjliga uppföljande experiment för att fylla identifierade kunskapsluckor
  • visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem eller tekniskt utvecklingsarbete
  • visa förmåga att analysera och diskutera såväl etiska som samhälleliga aspekter relevanta för det vetenskapliga problemet eller utvecklingsarbetet
  • visa förmåga att skriftligen presentera projektet på engelska på en språklig nivå som är i paritet med en vetenskaplig publikation eller en teknisk rapport.
  • visa förmåga att muntligen redovisa projektet på engelska för en publik som är tekniskt kunniga men inte inlästa på det specifika projektområdet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen för Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Bioteknik. Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas. Dessutom krävs Engelska för grundläggande behörighet och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs under handledning och ska omfatta en bioteknisk fördjupningsuppgift som ansluter till den verksamhet som äger rum på en institution där forskning bedrivs, en offentlig förvaltning eller ett företag. Examensarbete som utförs vid en industri eller vid myndighet ska ha biologisk-kemisk verksamhet med bioteknisk inriktning (d.v.s. bioinformatisk, medicinsk- eller växtbioteknisk). Uppgiften utförs i normalfallet individuellt, men i undantagsfall är det tillåtet att två studenter samarbetar praktiskt med ett examensarbete. För examensarbete inom universitetet utses en handledare på berörd forskningsinstitution. För studenter som gör examensarbetet utanför universitetet utses en handledare inom universitetet och en handledare på den externa arbetsplatsen. Examensarbetet kan även utföras utanför Sverige. Den studerande ska själv aktivt söka sig en arbetsplats och problemställning.

Examination

Moment 1, Projektplanering (1 hp):
I samråd med handledarna på arbetsplatsen och universitetet ska den studerande skriva en projektplan som inkluderar en tidsplan.
Moment 2, Självständigt arbete och redovisning (29 hp):
praktiska och teoretiska aktiviteter examineras under kursens gång i diskussioner med handledaren. Dessa diskussioner avser att utvärdera viktiga milstolpar för projektet och fastställa projektets fortsatta riktning.
Individuell muntlig presentation på engelska, i form av en vetenskaplig poster eller ett forskningsseminarium.
Individuell skriftlig rapport på engelska, i form av en vetenskaplig forskningsartikel eller teknisk rapport. Om två studenter samarbetar med ett examensarbete skriver de ändå var sin rapport.
För kursen ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget G måste studenten fått betyget G på alla examinationer. Betyg på kurs sätts när alla examinerande moment är bedömda.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under kursens gång kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då kursen i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta kursen samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny kursperiod. Studenten ges tre tillfällen att delta i kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska prefekt, i samråd med kursledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.