"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i nationalekonomi för civilekonomexamen, 30 hp

Engelskt namn: Degree project in Economics for a Degree in Master of Science in Business and Economics

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 2NE090

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-10-13

Innehåll

 

Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska och problemlösande förmåga. Detta uppnås genom att studenten identifierar och behandlar ett problem inom ämnet nationalekonomi. Kursen syftar vidare till att skapa kunskaper om och erfarenhet av att självständigt planera, genomföra samt presentera en vetenskaplig studie. Därtill utvecklar kursen den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter.

Moment 1. Arbetsseminarier, 0 högskolepoäng
Momentet omfattar arbetsseminarier som behandlar följande områden:

 • Utveckla forskningsfråga och val av teoretisk referensram och forskningsmetod.
 • Presentation av forskningsfråga, teoretisk referensram och forskningsmetod. Presentationen baseras på forskningsplanen.
 • Presentation och diskussion av potentiella etiska frågor till följd av forskningsplanen.
 • Aktivt deltagande i diskussion av andra examensarbeten (studenten förväntas bidra med konstruktiv feedback till andra examensarbeten).

Moment 2. Examensarbete, 30 högskolepoäng
Examensarbetet skall visa att den studerande har förvärvat förmågan att självständigt undersöka relevanta problem inom nationalekonomi. Med utgångspunkt från vetenskapliga metoder ska examensarbetet undersöka ett ämne av hög aktualitet och relevans. Diskussionen av teori- och metoder ska ha en tydlig koppling till problemområdet. Examensarbetets olika delar ska hänga samman och vara väl integrerade. Arbetet skall ge ett bidrag till ämnesområdet och ge praktiska rekommendationer.

Moment 3. Huvudopposition, 0 högskolepoäng. 
I det här momentet ska studenten visa en förmåga att kritiskt granska ett annat examensarbete. Detta genomförs med en skriftlig och muntlig huvudopposition på ett annan examensarbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 

 • självständigt välja ett relevant problem inom ämnet nationalekonomi och formulera forskningsfrågor med teoretisk och praktisk relevans
 • utforma en relevant teoretisk referensram och beskriva hur den egna studien positioneras i förhållande till denna referensram och kunskapsutveckling
 • argumentera för valet av metod samt analysera materialet med passande analysmetoder och diskutera resultaten
 • dra slutsatser med tydlighet och precision, reflektera över vetenskapliga implikationer och lämna praktiska rekommendationer till relevanta intressenter
 • diskutera för uppsatsen relevanta samhälleliga implikationer och forskningsetiska aspekter med relevans för uppsatsen
 • kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat på ett akademiskt sätt
 • försvara uppsatsen vid ett seminarium samt kritiskt granska andra vetenskapliga studier såväl skriftligt som muntligt

Behörighetskrav

90 hp i nationalekonomi, varav 15 hp på kandidatnivå och 15 hp på avancerad nivå. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Uppsatsarbetet är i stor utsträckning ett självständigt arbete vilket bland annat innebär att handledarnas styrning tonas ned för att skapa förutsättningar för individuell frihet, kreativitet och personligt ansvarstagande. Datum för handledningstillfällen planeras tillsammans med handledaren. Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen.

Examination

Examination sker under anvisade perioder under terminstid.

Moment 1. Arbetsseminarier, 0 högskolepoäng
Denna del i kursen examineras via obligatoriska arbetsseminarier. Bedömning sker i tvågradig skala: godkänd eller underkänd.

Moment 2. Examensarbete, 30 högskolepoäng
Examensarbetet examineras genom författande och försvar av den egna uppsatsen. Försvar av det eget examensarbetet får ej ske innan de obligatoriska arbetsseminarierna (moment 1) är godkända. Bedömning sker i tregradig skala: väl godkänd, godkänd eller underkänd. Bedömning och betygssättning av uppsatsen görs av en betygskommitté, medan en individuell bedömning av försvaret av examensarbetet görs vid seminarietillfället.

Om examensarbetet inte kan godkännas i den form som föreligger vid seminariet skall eventuella kompletteringar ske efter handledarens (eller betygskommitténs) anvisning och lämnas in inom 4 veckor efter uppsatsseminariet eller den tidpunkt kompletteringen meddelades. 

Instruktioner och riktlinjer för att skriva akademisk text och referenssystem ska användas för samtliga skriftliga uppgifter.

Moment 3. Presentation, huvudopposition och sidoopposition, 0 högskolepoäng
Examensarbetet presenteras vid ett slutligt seminarium. Huvudopposition examineras genom muntlig huvudopposition på ett annat examensarbete eller Masteruppsats. Sidopposition sker muntligt på minst två andra examensarbeten eller Masteruppsatser. Presentation, huvudopposition och sidoppositioner betygssätts efter en tvågradig skala: godkänd eller underkänd. Vad beträffar betygssättning på kursen som helhet gäller den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd och underkänd.

 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Studerande på Civilekonomprogrammet med internationell inriktning skall skriva sitt examensarbete på engelska för att uppfylla kraven för att erhålla civilekonomexamen med internationell inriktning från programmet. Seminariet skall hållas på engelska när student på Civilekonomprogrammet med internationell inriktning försvarar sitt examensarbete. I övriga fall där uppsatsen skrivits på engelska ska även seminariet hållas på engelska såvida inte alla seminariedeltagare (inklusive sidoopponenter och handledare) är svensktalande.

Handledning garanteras endast under den första termin den studerande är registrerad på kursen. Detta gäller oavsett hur ofta studenterna träffat sin handledare.

Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning och deltagande i seminarier.

Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

När betyg meddelats skall arkivexemplar av uppsatsen inlämnas snarast, och senast inom 4 veckor, i digital form via systemet Diva.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.