"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 2MR000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programkom för hotell- och restaurangmanagementpr o gastronomiprogrammet, 2008-02-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-09-10

Innehåll

Kursen innefattar praktisk tillämpning av vetenskaplig metod inom något område av ämnet måltids- och restaurangvetenskap. Arbetet sker självständigt under handledning och presenteras i en uppsats. Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen.

Kursen består av följande moduler:

 1. Projektplanering och inledande analysarbete (Project Planning and Initial Analysis), 6 hp.
 2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats (Analysis, and Production, Presentation and Defence of Thesis), 9 hp

Förväntade studieresultat

Modul 1. Projektplanering och inledande analysarbete, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Identifiera och formulera en avgränsad forskningsfråga inom måltids- och restaurangvetenskap
 • Inom givna tidsramar planera bearbetning och analys av insamlat material i enlighet med relevant forskningsmetod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Inom givna tidsramar motivera bearbetning och analys av insamlat material i enlighet med relevant forskningsmetod
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt

Modul 2. Analys samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 9 hp.
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Söka, samla och integrera relevant vetenskaplig litteratur i relation till den egna forskningsfrågan
 • Bearbeta och analysera insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder
 • Presentera resultat som relaterar till den egna forskningsfrågan
 • Självständigt producera en uppsats inom givna tidsramar i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utvärdera och diskutera den valda forskningsmetodens styrkor och begränsningar i relation till den egna forskningsfrågan
 • Värdera, kritiskt tolka och diskutera egna forskningsresultat i relation till relevant vetenskaplig litteratur
 • Dra slutsatser som har stöd i uppsatsens resultat
 • Diskutera samhällsrelevans i relation till egna forskningsresultat
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt
 • Självständigt presentera, diskutera och försvara sin uppsats
 • Granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser

Behörighetskrav

Måltids- och restaurangvetenskap 2, 15 hp och Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Uppsatsen genomförs normalt i par med kontinuerlig handledning och obligatorisk medverkan i seminarier. Om studenter vill skriva annat än parvis ska detta diskuteras med kurssamordnare. Preliminärt val av ämne för uppsatsen görs av studenten i samråd med kurssamordnare.  Val av forskningsfråga och relevant vetenskaplig metod görs av studenten i samråd med handledare.
 
Handledningsresurs ska nyttjas av studenten under den termin som studenten är förstagångsregistrerad på kursen, eller senast under nästkommande termin. Om studenten inte avser att nyttja handledningsresurs i enlighet med detta uppmanas studenten att kontakta kursansvarig och studierektor.

Examination

Modul 1.
Examination sker genom inlämning av underlag inför obligatoriska seminarier (projektplan respektive analysplan) samt aktivt deltagande i dessa seminarier. På modulen sätts betyget U eller G.
 
Modul 2.
Examination sker genom bedömning av det självständiga arbetet vilket inkluderar arbetsprocess, författande, presentation och försvar. Vidare krävs en godkänd opposition på ett annat arbete på lägst samma nivå.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på 9 hp.
Eventuella revideringar skall ske efter examinators anvisning inom den tid som examinator anger.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som underkänts vid ett examinationstillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända examinationer på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Examensarbete 15 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Att skriva PM/Rapporter/Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  Trost Jan
  Att vara opponent
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
  ISBN: 9789144095066
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11206-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.

  Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera
  Björklund Maria, Paulsson Ulf
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 147 s. :
  ISBN: 978-91-44-05985-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig vetenskaplig litteratur tillkommer utifrån uppsatsens inriktning och bestäms i samråd med handledare.

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Examensarbete 15 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Att skriva PM/Rapporter/Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst.

  Trost Jan
  Att vara opponent
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
  ISBN: 9789144095066
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  God forskningssed
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Samhällsvetenskapliga metoder
  Bryman Alan, Nilsson Björn
  2., [rev.] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 690 s. :
  ISBN: 978-91-47-09068-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera
  Björklund Maria, Paulsson Ulf
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 147 s. :
  ISBN: 978-91-44-05985-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Övrig vetenskaplig litteratur tillkommer utifrån uppsatsens inriktning och bestäms i samråd med handledare.