"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensprojekt i transportdesign, 30 hp

Engelskt namn: Degree project in Transportation Design

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 5ID200

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som behövs för att arbeta professionellt som transportdesigner. 
 
Modul 1. Faktainsamling (6 hp) 
Examensarbetets första fas omfattar faktainsamling där fokus ligger på att utforska problemområdet, definiera relevanta designproblem samt planera det fortsatta designarbetet. 
 
Modul 2. Självständigt designarbete (19,5 hp) 
Examensarbetet andra fas utförs som en designprocess. Fokus för kursen är visa prov på förmåga att kommunicera och samarbeta på ett professionellt sätt med experter inom samma eller andra ämnesområden, med projektpartners och med presumtiva användare av den tänkta produkten. Som en del av examinationen skall studenten på ett professionellt sätt redogöra för designprocessen, argumentera för relevanta fakta, samhällelig kontext samt ett användarfokus för att motivera metoder, teknik och verktyg som använts för att utföra, förklara och visualisera processen och resultatet. 
 
Modul 3. Presentation (4,5 hp) 
Examensarbetet presenteras skriftligt som en masteruppsats, muntligt och visuellt i presentationsform, samt i utställningsform.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse 

  • Identifiera och definiera ett designproblem inom transportdesign, samt argumentera för dess relevans i förhållande till industridesign, samhällskontext och användaraspekter. 
  • Uppvisa fördjupade kunskaper i projektplanering, genom att utifrån sin problemformulering självständigt upprätta en realistisk projektplan som inkluderar tidsplan och projektbudget, följa den tidsmässigt, samt vid behov revidera den utifrån projektförutsättningarna. 

Färdighet och förmåga 

  • Visa förmåga att självständigt och kreativt formulera nya frågor inom transportdesignområdet och bidra till utvecklingen inom designområdet, samt relatera detta till förmågan att identifiera det egna behovet av kunskap, och ta ansvar för det egna förvärvandet av kunskap och färdigheter. 
  • Professionellt kunna kommunicera med både experter och lekmän inom designområdet, såväl som med yrkesmän inom andra områden under olika faser av projektet, samt uppvisa mognad i bearbetningen och utvärderingen av erhållen respons. 
  • Självständigt skapa formstudier i utvecklingssyfte samt avancerade tredimensionella presentationsmodeller.  
  • Uppvisa förmåga att, med ett utvecklat eget uttryck, skapa och förverkliga de egna idéerna genom att välja lämpliga hjälpmedel för visualisering och granskning i projektet 
  • Visualisera och uppvisa grundläggande teknisk förståelse om fordonets (eller transportsystemets) användning och hantering såväl som att illustrera det färdiga designförslaget i sitt sammanhang och utifrån användarens perspektiv. 
  • Muntligt, samt i en skriftlig rapport på engelska, redogöra för slutresultatet och designprojektets genomförande, samt argumentera övertygande för process, metodval och slutkoncept. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Utvärdera relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter samt tillämpa dessa i designprocessen.  
  • Reflektera kring sitt eget lärande och konstnärliga utveckling, samt redogöra för egna framtida handlingsmönster utifrån till insikter och återkoppling som erhållits under kursen. 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser inom Masterprogrammet i transportdesign vid Designhögskolan i Umeå. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

En viktig del av inlärningen under kursen består av studentens egen tidsplanering och aktiva strävan under en 20-veckorsperiod. Således är kursen till stor del styrd av studenten själv och studentens självständiga arbete, med stöd i form av handledning av projektets handledare samt överinseende av kursansvarig. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination av kursen sker i form av presentationer - muntliga, visuella och skriftliga - vid specifika tidpunkter under kursen, samt som en slutpresentation vid kursens slut. 
 
För att bli godkänd på kursen måste alla moduler i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje modul samt för kursen som helhet. För att få poäng för kursen måste studenten ha tagit fram en godkänd projektbeskrivning med problemförklaring och tidsplan som avslutning på modul 1, gjort godkända muntliga och visuella presentationer som beskriver designprocessen halvvägs in i kursen och en slutlig examenspresentation som innehåller en modell som avslutning på modul 2. Poäng för modul 3 ges efter godkänd inlämning av en examensrapport. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av annan likvärdig kurs kan inte genomföras då det är en avslutande kurs och en sammanfattning av den kunskap som den studerande har tillägnat som student på institutionen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

Referenslitteratur

Design : intelligence made visible
Bayley Stephen, Conran Terence
London : Conran Octopus : 2007 : 335 p. :
ISBN: 9781840914771
Se Umeå UB:s söktjänst

Harari Yuval Noah
Sapiens : a brief history of humankind
First U.S. edition : New York : HarperCollins : c2015 : 443 s. :
ISBN: 9780062316097
Se Umeå UB:s söktjänst

Harari Yuval Noah
Homo deus : a brief history of tomorrow
First U.S. edition. : New York, NY : Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers : 2017. : [6], 449 pages :
ISBN: 978-0-06-246431-6
Se Umeå UB:s söktjänst

May Rollo
The courage to create
New York : W.W. Norton : 1994 : 143 s. :
ISBN: 0-393-31106-6
Se Umeå UB:s söktjänst