"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser, 15 hp

Engelskt namn: Experimental problem solving and research methodology in thermal energy processes

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5EN088

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Kemi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

Under kursen övas förmågan att med hjälp av tillgängliga experimentella metoder och forskningsmetodik lösa verklighetsförankrade problem kopplat till termiska energiprocesser. Tyngdpunkten ligger på att identifiera och lösa problem genom att designa, genomföra och utvärdera försök med avancerade experimentella och analytiska metoder, samt att rapportera resultatet muntligt och skriftligt. Innehållet i kursen bygger framför allt på kunskaper från kursen "Förbränning, Förgasning och Pyrolys" och erbjuder fördjupningar inom valda områden med aktuella frågor för drift och optimering inom industrin samt inom tillämpad forskning och utveckling. Kursen inleds med föreläsningar, litteratursökning och genomgång av aktuell teknikvetenskaplig litteratur för att sedan genomföras som gruppvisa laborativa fördjupningsarbeten med gemensamma seminarier och individuell skriftlig rapportering på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
- identifiera och utförligt förklara orsaken till olika problem i verkliga termiska energiomvandlingsprocesser,
- ingående redogöra för experimentella/analytiska instrument och metoder inom termiska energiprocesser,
- självständigt formulera relevanta frågeställningar och designa experimentella/analytiska försök,
- självständigt tillämpa experimentella och analytiska forskningsmetoder,
- relatera, planera och värdera det egna projektarbetet med utgångspunkt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt relevant teknikvetenskaplig litteratur,
- rapportera resultaten både muntligt och skriftligt i vetenskaplig internationell form (på engelska).

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp avklarade studier som skall inkludera kursen Förbränning, förgasning och pyrolys, 7.5 hp eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Efter inledande föreläsningar och litteratursökning introduceras studenterna till ett eller flera verklighetsanknutna fallbeskrivningar som ligger till grund för gruppvisa laborativa/experimentella fördjupningsarbeten. I processen ingår förutom teoretisk analys även ett stort inslag av experimentell problemlösning, muntlig redovisning och diskussion av aktuella case samt skriftlig individuell rapportering på (på engelska). Deltagande vid laborativa moment och seminarier utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom en individuell skriftlig rapport och genom uppvisad kunskap under kursens gång, i form av två muntliga gruppredovisningar samt fortlöpande medverkan och insatser i den experimentella och problemlösande processen. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Kursbetyget baseras till 70 % på den individuella skriftliga slutrapporten och till 30 % på under kursens gång uppvisad kunskap om experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser. Både den individuella rapporten och den uppvisade kunskapen bedöms på en tregradig skala (3, 4 och 5) där nivå 3 är lägsta nivå för godkänt resultat. För betyget 3 krävs godkänd nivå (nivå 3) både på den individuella rapporten och den uppvisade kunskapen. För betyget 4 krävs därutöver att det viktade medelvärdet av bedömningen på rapporten och den uppvisade kunskapen uppgår till minst 3,5 och för betyget 5 krävs att det viktade medelvärdet uppgår till minst 4,5. Vetenskapligt vedertagna avrundningsregler tillämpas.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds möjlighet till ytterligare examinationstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med
annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande kontakta studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.