"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmaceutisk praxis med författningar, 4,5 hp

Engelskt namn: Pharmacy Practice with Pharmaceutical Legislation

Denna kursplan gäller: 2020-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 3FA025

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-14

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-12

Innehåll

I kursen behandlas följande områden, dels med avseende på regelverket kring dem men även praxisen kring hanteringen av dem; Verksamhet på apotek, expeditionsförfattningar inklusive receptföreskrifter, läkemedel inklusive handel och import, särskilda produkter, apotekshanterad sprit och narkotika, sjukdomsförmåner, smittskydd, etiska riktlinjer för apoteksverksamhet, god apotekssed, apotekspersonal som sjukvårdspersonal, tystnadsplikt och patientsäkerhet.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna: 

  • tillämpa de lagar och förordningar som krävs för farmaceutisk behörighet
  • identifiera, förstå och redogöra för de lagar och regler som styr läkemedelshantering på apotek
  • visa förståelse och klart redogöra för de åliggande som ett legitimationsyrke medför, med tyngdpunkt på receptarie och apotekare, inom hälso- och sjukvården samt patientsäkerhetsarbetet 
  • beskriva och visa förståelse för det svenska författningssystemet och dess förhållande till EG-rätten på läkemedelsområdet med inriktning på apoteksområdet. 
  • visa förståelse och tillämpa läkemedelsförfattningarna på de vardagliga författningsproblem som kan uppstå inom apoteksverksamhet 
  • visa förståelse, diskutera och använda de etiska riktlinjer och praxis som finns framtagen för farmaceutiskt arbete på apotek 
  • vara väl införstådd med gällande sjukdomsförmåner samt regelverket för landets smittskydd, kunna förstå och förklara dessa och hur de tillämpas på apotek 
  • vara väl förtrogen med den litteratur som finns och används inom området, självständigt kunna använda den på ett korrekt sätt, och förstå innebörden av lagtexten samt betydelsen av att regelverket kontinuerligt revideras och utvecklas
  • relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10.5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13.5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp samt genomgången kurs i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad och undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (inspelade videoföreläsningar), självstudier, seminarier, och övningar. Viss del av kursen samt de skriftliga tentamina är förlagd till Umeå. Alla studenter har under kursen tillgång till lärare via internet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga salstentamina (på teoridelarna) och dels genom muntliga redovisningar av praktiska övningar. På de skriftliga tentamina sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de muntliga övningarna ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är bedömda. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.