Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmakokinetik, 6 hp

Engelskt namn: Pharmacokinetics

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 3FA009

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-12

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-06-24

Innehåll

Kursen innehåller läkemedels absorption, distribution och elimination i kroppen efter intravaskulär och extravaskulär administrering. Kursen tar även upp beräkning och värdering av farmakokinetiska och farmakodynamiska parametrar efter både enstaka och upprepad dosering, modeller för beskrivning av läkemedels absorption, distribution och elimination samt linjär och icke-linjär kinetik. Vidare behandlas sambandet mellan farmakokinetik och farmakodynamik för att förstå ett läkemedels effekt. Kursen innehåller även läkemedelsmetabolism, interindividuella variationer i farmakokinetik inklusive farmakogenetik och doseringsstrategier för optimal läkemedelsanvändning samt farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Kursen är indelad i momenten Seminarium 0,3 hp och Tentamen 5,7 hp.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna
- Beskriva vad som händer med ett läkemedel i kroppen, det vill säga beskriva processerna absorption, distribution och elimination av läkemedel i kroppen.
- Förklara betydelsen av farmakokinetiska och farmakodynamiska parametrar.
- Beräkna farmakokinetiska parametrar och beskriva hur dessa påverkar läkemedels absorption, distribution och elimination.
- Förklara på vilket sätt farmakokinetiska och farmakodynamiska parametrar tillsammans avgör ett läkemedels effekt i kroppen.
- Beskriva hur individuella variationer mellan människor påverkar farmakokinetiken och därmed doseringen av läkemedel.
- Beskriva mekanismer bakom och orsaker till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner, det vill säga interaktioner som påverkar läkemedels absorption, distribution och elimination.
- Redogöra för hur man med kunskap om ett läkemedels farmakokinetik och farmakodynamik kan optimera läkemedelsbehandlingen.
- Använda sin förståelse för och kunskap i farmakokinetik för att lösa eller förutsäga vissa problem i klinisk användning av läkemedel.
- Kritiskt värdera farmakokinetisk information och informera om ett läkemedels farmakokinetik.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, samt genomgångna kurser i Läkemedelskemi 4,5 hp och Galenisk farmaci 10,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, övningsuppgifter och gruppseminarier. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet. Ett seminarium och tentamen är de obligatoriska moment som ingår i kursen.

Examination

Examinationen utgörs av skriftlig salstentamen vid kursens slut och ett obligatoriskt seminarium. På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) baserat på resultatet på den skriftliga tentamen vid kursens slut. På det obligatoriska seminariet ges endast betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
 
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.