"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmakologi N/T, 15 hp

Engelskt namn: Pharmacology N/T

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5MO122

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-10-12

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande mekanismer för läkemedels effekter på cell-, organ- och organismnivå, läkemedelsbiverkningar och -interaktioner.

Kursen omfattar:

 • basala farmakodynamiska och farmakokinetiska principer
 • nervsystemets farmakologi
 • hjärt-, kärl-, lung- samt magtarmkanalens farmakologi
 • antiinflammatoriska och immunsuppressiva läkemedel, missbruksfarmakologi, läkemedel vid infektion och cancer samt läkemedelsutveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • självständigt och ingående kategorisera och utvärdera hur olika läkemedel interagerar med människokroppen på grundval av deras individuella farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper.
 • visa förmåga att beskriva och förklara det autonoma nervsystemet och kritiskt kunna peka ut och ingående bedöma hur olika läkemedel kan påverka detta.
 • visa förmåga att jämföra och kontrastera olika arbetsmekanismer för de olika läkemedelsgrupperna/läkemedel som ingår i kursens sju teman.

 
 

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp inom biovetenskapsområdet varav sammanlagt minst 45 hp inom områdena genetik, mikrobiologi, fysiologi samt cell- och molekylärbiologi. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp, varav minst 7,5 hp biokemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Kursen är till sin övervägande del nätburen. Undervisningen bedrivs i form av videoföreläsningar, självstudier och laborationer. Inlämnings- och fördjupningsuppgifter kan ingå. Kursen kan ges på engelska men då med någon mindre modifiering av uppläggningen, framförallt gällande inspelade föreläsningar. Kursen är indelad i sju teman:

 • Allmän farmakologi
 • Autonoma nervsystemet och astma
 • Hjärt-, kärl- och blodfarmakologi
 • Endokrin och gastrointestinal farmakologi
 • CNS I, analgetika, anestetika och droger
 • CNS II, neuro- och psykofarmakologi
 • Kemoterapeutika

Till varje tema finns detaljerade målbeskrivningar, videoföreläsningar, läkemedelslista, kompendier, länkar, case samt "vanliga frågor". Laborationer utförs på campus och det kan också förekomma någon enstaka föreläsning/gruppövning på campus. Obligatoriska moment: laborationer, inlämningsuppgifter och slutprov.

 

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

 • individuell skriftlig salstentamen
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • muntlig redovisning av grupparbete

För programstudenter på civilingenjörsprogram (T) bedöms den individuella skriftliga salstentamen med något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) eller med beröm godkänd (5). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). För att få slutbetyg krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. För slutbetyget 3, 4 eller 5, krävs att detta betyg erhålls på teorimomentet och G på kursens övriga prov.

För övriga studenter inte inom civilingenjörsprogrammet (N) bedöms den individuella skriftliga salstentamen med något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). För att få slutbetyg krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. För slutbetyget VG krävs att detta betyg erhålls på teorimomentet och G på på kursens övriga prov.

För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

TILLGODORÄKNANDE
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

 

Litteratur