Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi och samhällsanalys - praktikkurs, 30 hp

Engelskt namn: Practical training in philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 1FL098

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-05

Innehåll

Kursen innebär att studenten under en termin gör praktik vid en arbetsplats. Under kursen tillämpar studenten sina kunskaper och färdigheter inom filosofi och samhällsanalys praktiskt på en arbetsplats. Kursen ska ge studenten en kompletterande grund för fortsatta studier och för framtida yrkesverksamhet. Studenter som önskar göra praktik ansvarar själva för att ordna praktikplats och ta kontakt med arbetsplatshandledare.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna visa

Kunskap och förståelse:
  • förståelse för hur tidigare tillägnade kunskaper och färdigheter i filosofi och samhällsanalys kan användas i praktiska tillämpningar
Färdighet och förmåga:
  • förmåga att självständigt tillämpa tidigare tillägnade kunskaper och färdigheter i filosofi och samhällsanalys i en yrkesroll
  • förmåga att samarbeta i arbetsgrupper
  • förmåga att utföra tilldelade arbetsuppgifter
  • förmåga att planera och organisera sitt arbete
  • förmåga att muntligt och skriftligt, på ett tydligt sätt, redogöra för och reflektera över hur praktiken genomförts

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
  • förmåga att bedöma den egna utbildningens relevans för de utförda arbetsuppgifterna

Behörighetskrav

Univ: Filosofi A och Filosofi B, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar praktik på heltid under en termin och är förlagd till ett företag, offentlig förvaltning, organisation eller institution som bedriver verksamhet som motsvarar studentens utbildning. I samråd med programföreståndaren vid institutionen ordnar den studerande själv sin praktikplats och arbetsplatshandledare. I kursen ingår ett obligatoriskt seminarium vid vilket studenten redogör för och reflekterar över praktiken.

Examination

Examination
Examination sker i form av en individuell skriftlig rapport, genom att arbetsplatshandledaren gör en bedömning, samt genom ett seminarium som genomförs efter att praktiken avslutats.

-Den skriftliga rapporten ska innehålla en beskrivning av arbetet under praktikperioden, inklusive en beskrivning av arbetsuppgifter, av hur arbetet planerats och genomförts och av eventuella resultat som uppnåtts, samt en bedömning av på vilka sätt den egna utbildningen varit relevant för det arbete som utförts.
-Arbetsplatshandledarens bedömning redovisas i ett skriftligt utlåtande. I utlåtandet ska uppgifter om praktikperiod, arbetstid och arbetsuppgifter uppges, och det ska av utlåtandet framgå om studenten på ett tillfredsställande sätt visat förmåga att samarbeta, planera och organisera sitt arbete och att utföra tilldelade arbetsuppgifter.
-Vid ett seminarium redogör studenten i muntlig form för praktikperioden.

Betyg
Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd och godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga delar av examinationen är godkända.

Underkännande av student under pågående praktik
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Praktiken avbryts då i förtid och studenten får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat
 
I samband med ett beslut om underkännande under pågående praktik ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få påbörja praktik på nytt samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
 
Begränsning av provtillfällen
Antalet praktikperioder en student kan genomgå för att uppnå godkänt resultat är begränsat till två.

Övriga föreskrifter

Kursen kan läsas inom ramen för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.