"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finansiell ekonometri, 7,5 hp

Engelskt namn: Financial econometrics

Denna kursplan gäller: 2023-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 2EC413

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-09-14

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande metoder och begrepp inom empirisk finansiell ekonomi, med fokus på möjligheten att prediktera tillgångars avkastningar, implikationer av marknaders mikrostruktur, eventstudier, CAPM, flerfaktormodeller och nuvärdesrelationer.

Metoder för estimering och test av modeller inom empirisk finansiell ekonomi presenteras och tillämpas. Vilken roll underliggande antaganden har för olika modellutfall studeras, och vilka empiriska metoder som bör användas för att testa dessa antaganden utvärderas.

Centrala koncept och modeller kommer att illustreras med empiriska tillämpningar som använder lämplig statistisk programvara

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa förståelse för (i) centrala begrepp inom empirisk finansiell ekonometri, (ii) tillämpningar samt (iii) för- och nackdelar med olika empiriska metoder.

Färdighet och förmåga

  • Utvärdera och sammanfatta empiriska studier utförda av andra personer/forskare.
  • Genomföra empirisk analys av finansiella data.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 7,5 hp matematik innehållande endimensionell analys, såsom Endimensionell analys 1 eller Matematik för ekonomer I D7 och 7,5 hp statistik eller matematisk statistik eller Ekonometri I D12 eller motsvarande och Finansiell ekonomi D2 eller Finansiell ekonomi II D21 eller Finansiell ekonomi 3 eller motsvarande. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftliga gruppuppgifter och dels i form av individuell skriftlig salstentamen. Resultat från inlämningsuppgifter gäller endast under innevarande termin.

På kursen används följande betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). 

Studerande som godkänts i prov får i normalfallet ej undergå förnyat prov för högre betyg. Undantag kan göras för en student med betyget Underkänd om examinator (ej föreläsare) finner det lämpligt. Uppgiften ska vara av mindre karaktär, nära relaterat till det lärandemål som inte uppnåtts och utföras i nära anslutning till den ursprungliga tentamen.

För student som underkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver ges vanligtvis ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminsstart. Därefter kan ej godkända prov fullgöras vid nästa kurstillfälle. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

En student som har underkänts på en examination vid två provtillfällen har rätt att vid nästa omprovstillfälle få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Akademisk integritet och fusk

Som student förväntas du agera med akademisk integritet. Det innebär att skriva och presentera inom gränserna för de akademiska regler och förväntningar som kommuniceras i universitetets regelverk och vad som i övrigt anges från ansvarig enhet. Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på skriftliga uppgifter. Texter kan komma att kontrolleras för plagiat. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.