"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fjällekologi grundkurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Alpine Ecology

Denna kursplan gäller: 2023-01-23 till 2023-12-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5BI177

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-02-21

Innehåll

Under kursen studeras vanliga arter av växter och djur i fjällmiljö, deras anpassning till fjällmiljön liksom biotiska och abiotiska orsaker till variationer i populationsstorlek och utbredningsmönster.Kostnader för resa tur och retur Abisko samt boende i Abisko står studenten för.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1 identifiera vanliga arter av kärlväxter och djur i fjällmiljö,
2 beskriva vegetationens differentiering i förhållande till berggrund, klimat, snötäcke och hydrologi,
3 förklara hur herbivori påverkar vegetationens sammansättning och utbredning,

4 förklara hur interaktionen mellan olika arter påverkar populationsstorleken hos olika arter i fjällen
5 redogöra för bakgrunden till övergripande diversitetsmönster av växter och djur inom fjällområden,

6 bidra med releventa synpunkter under ett seminarium inom ämnet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Under kursen förekommer föreläsningar, seminarier och fältstudier. Seminarier och fältstudier är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier och fältstudier under kursens gång, samt genom ett skriftligt prov i slutet av kursen. På seminarier och fältstudier ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På det skriftliga provet, liksom på hel kurs ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller (VG) Väl godkänd. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten. Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform för individuell anpassning i enlighet med Regler för betyg och examination.  

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.