"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Flerspråkighet och språk-, läs- och skrivsvårigheter: kartläggning och undervisning, 7,5 hp

Engelskt namn: Multilingualism and Language, Reading and Writing Difficulties: Assessment and Instruction

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 6SD020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Språkdidaktik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-24

Innehåll

Kursen innebär fördjupade studier i språk-, läs- och skrivsvårigheter (t.ex. språkstörning, dyslexi) vid flerspråkighet, med förankring i teorier om andraspråksutveckling, flerspråkighet, språkpsykologi och specialpedagogik. I kursen behandlas bedömningsmetoder vid en språk-, läs- och skrivutredning på flera språk, samt tolkningen av utfallet i en utredning i relation till aktuella teorier om flerspråkighet. I kursen behandlas även forskningsbaserad undervisning som främjar språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter. 

Kursen har fyra delar som tillsammans täcker in dessa områden:
Del 1: Flerspråkighet och svenska som andraspråk (1,5 hp) 
Del 2: Flerspråkighetsperspektiv på språk- läs- och skrivsvårigheter (1,5 hp)
Del 3: Flerspråkighetsperspektiv på språk-, läs- och skrivutredning (1,5 hp) 
Del 4: Forskningsbaserad undervisning som främjar språk- och kunskapsutveckling (3 hp)

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse

  • med grund i aktuell forskning och teoribildning självständigt och fördjupat kunna redogöra för (i) språk-, läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever (ii) olika uttryck för språk-, läs- och skrivsvårigheter (inklusive språkstörning och dyslexi) hos flerspråkiga elever samt (iii) hur utfallet i en språk-, läs- och skrivutredning kan tolkas i relation till aktuella språkpsykologiska teorier om flerspråkig språk-, läs- och skrivutveckling;

Färdighet och förmåga

  • utifrån vetenskaplig grund kunna argumentera för val av bedömningsmetod vid misstanke om begränsningar i språk-, läs- och skrivförmåga hos flerspråkiga elever;
  • kunna diskutera faktorer och didaktiska metoder i undervisning och lärmiljön som kan stödja flerspråkiga elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter i relation till läroplanens mål och kunskapskrav; 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt reflektera över hur individuella och miljömässiga faktorer påverkar språk- och kunskapsutvecklingen på ett första- och andraspråk; 
  • kritiskt reflektera över speciallärarens professionella samverkan dels med lärare, modersmålslärare och studiehandledare, dels med logoped och elevhälsa när det gäller kartläggning och undervisning av flerspråkiga elever.  

Behörighetskrav

Gy: Svenska och engelska för grundläggande behörighet
Univ: Speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller grav språkstörning, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och case-seminarier.

Examination

Del 1 examineras genom bedömning av ett synkront litteraturseminarium.  
Del 2 examineras genom bedömning av en kortare skriftlig examination. 
Del 3 examineras genom bedömning av ett casebaserat seminarium. 
Del 4 examineras genom bedömning av en längre skriftlig inlämningsuppgift baserad på fältstudie. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Examinationerna i del 1-3 bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Examinationen i del 4 bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) och bestämmer betyget för kursen. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Artiklar och avhandlingar tillkommer.

Assessing multilingual children [Elektronisk resurs] : disentangling bilingualism from language impairment
Armon-Lotem Sharon, Jong Jan de, Meir Natalia
Bristol : Multilingual Matters : cop. 2015 : PDF (xi, 364 s. :
Online access for UMUB
ISBN: 9781783093137
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Foundations of bilingual education and bilingualism
Baker Colin, Wright Wayne E.
6th Edition : Bristol : Multilingual Matters : [2017] : xiii, 495 sidor :
ISBN: 9781783097210
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Språkliga redskap - Språklig beredskap [Elektronisk resurs] : en praktiknära studie om elevers ämnesspråkliga deltagande i ljuset av inkluderande undervisning
Rubin Maria, Aspelin Jonas, Hajer Maaike, Wedin Åsa
Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle : 2019 : 314 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-19474
Obligatorisk

Referenslitteratur

Language impairment in multilingual settings. LITMUS in action across Europe
Armon-Lotem S, Grohman K.K
John Benjamins publishing company : 2021 :

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Verwijst Ylva
Upplaga 3 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 245 sidor :
ISBN: 9789144151281
Se Umeå UB:s söktjänst

Flerspråkighet – En forskningsöversikt. 2012. Vetenskapsrådets rapportserie.
Hyltenstam Kenneth, Axelsson Monica, Lindberg Inger
Vetenskapsrådet : 2012 :
Länk

Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle
Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 868 s. :
ISBN: 9789144070650 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Language disorders in bilingual children and adults
Kohnert Kathryn, Ebert Kerry Danahy, Pham Giang Thuy
Third edition. : San Diego, CA : Plural Publishing, Inc. : [2021] : 375 pages :
ISBN: 9781635501896
Se Umeå UB:s söktjänst

The multilingual turn [electronic resource] implications for SLA, TESOL and bilingual education / edited by Stephen May [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
Online access for UMUB
ISBN: 9781136287138
Se Umeå UB:s söktjänst

Second language learning theories
Mitchell Rosamond, Myles Florence, Marsden Emma
Fourth edition. : New York, NY : Routledge : 2019 : 1 online resource (xvii, 443 pages) :
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2006630
ISBN: 9781317206767
Se Umeå UB:s söktjänst

Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter
Salameh Eva-Kristina, Nettelbladt Ulrika
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 404 sidor :
ISBN: 9789144097121
Se Umeå UB:s söktjänst

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Systematisk översikt
Skolforskningsinstitutet : 2018 :
Länk