Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar, 15 hp

Engelskt namn: Public Health among Children and Youth

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3OM418

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar barnsjuksköterskans roll, yrkesfunktion och ansvarsområde inom barnhälsovård och elevhälsa. Friska barns utveckling, teorier om omvårdnad av barn och familjer samt vanligt förekommande hälsoproblem bland barn och ungdomar ingår, liksom hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar, inklusive hälsosamtal och vaccinationsverksamhet. I kursen behandlas även relevanta författningar, lagar och riktlinjer samt konventionen för barns rättigheter.

Kursen är indelad i fyra moment; moment 1 vardagspediatrik, 3 hp; moment 2 amning, 2 hp; moment 3 barnhälsovård och elevhälsa, 4 hp; moment 4 VFU inom barnhälsovård och elevhälsa, 6 hp.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för och analysera barnsjuksköterskans roll, ledande funktion och arbetsområde inom barnhälsovård och elevhälsa utifrån aktuella riktlinjer, lagar och författningar samt konventionen om barns rättigheter
 • redogöra för och förklara kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt relatera dessa till lämpliga datainsamlingsmetoder
 • redogöra för och analysera bakomliggande teorier och begrepp av betydelse för folkhälsoarbete bland barn och ungdomar 
Färdighet och förmåga
 • systematiskt lägga upp sökstrategier, genomföra informationssökning och reflektera över professionens vetenskapliga grund samt se samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
 • integrera kunskaper om barns och ungdomars utveckling och relevanta begrepp och teorier inom området
 • visa förmåga att bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomst av sjukdom och komplikationer i samråd med barn, ungdomar och deras familjer
 • utföra och visa förmåga att genomföra hälsoundersökningar samt utföra kliniska bedömningar inom barnhälsovård och elevhälsa
 • initiera, genomföra och utvärdera förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad i samverkan med barn, ungdomar och familjer
 • genomföra hälsosamtal med barn och ungdomar samt analysera dem utifrån barns och ungdomars utvecklingsstadium, kön och identitet
 • identifiera barn och ungdomar i behov av särskilt stöd samt värdera, bedöma och samordna behov av vård och stöd
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och kritiskt reflektera över etiska aspekter i relation till både omvårdnad inom barn- och elevhälsa samt forsknings- och förbättringsarbete utifrån barnsjuksköterskans profession
 • värdera och argumentera för barnsjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad utifrån ett barn- och familjeperspektiv
 • analysera och värdera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i förhållande till hälsa och livsvillkor hos barn, ungdomar och familjer
 • visa självkännedom, empatisk förmåga och ett etiskt förhållningssätt i relation till barn, ungdomar och familjer
 • reflektera över och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens inom barnhälsovård och elevhälsa

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten och verksamhetsförlagda studier inom barnhälsovård och elevhälsa om totalt 4 veckor. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment i kursen utgörs av seminarium och barn-HLR, som tränas vid kliniskt träningscentrum (KTC).

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av skriftliga uppgifter (moment 1), individuell skriftlig uppgift (moment 2), gruppuppgift och seminarium (moment 3), VFU (moment 4) samt webbaserad individuell tentamen (moment 1, 2 och 3).

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM418 överlappar helt med innehållet i 3OM153
-Kursen 3OM418 ersätter kursen 3OM153

Litteratur