"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förändring och lärande i organisationer för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Change and Learning in Organizations for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2021-10-11 och tillsvidare

Kurskod: 2PS187

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-07

Innehåll

Kursen ska förmedla kunskap om och färdigheter i att bedriva förändringsarbete i organisationer. Kursen varvar föreläsningar med studenternas eget teamarbete och diskussionsseminarier samt workshops.  Kursen vidareutvecklar studenternas kunskap om och förståelse av människan i sociala och organisatoriska kontexter. Studenterna ska lära sig identifiera och analysera centrala komponenter i en organisationsförändringsprocess, inklusive ur ett intersektionellt perspektiv, samt redogöra för åtgärder som kan underlätta denna process. Kursens pedagogiska upplägg baseras på casearbete där studenterna arbetar i team med att lösa uppgifter i syfte att nå de förväntade studieresultaten. Arbetet utvärderas kontinuerligt som ett led i att utveckla färdigheter i att arbeta i team. Kursen svarar mot psykologprogrammens nationella kunskapsmål om fördjupad kunskap i psykologiska metoder för utredning och åtgärder avseende organisationer, samt färdigheter i att självständigt planera förebyggande utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på organisationer och miljöer. Även det nationella målet om förmåga att identifiera etiska aspekter på utvecklingsarbete berörs. Kursen bidrar också till det lokala målet om att uppnå förmåga till att anlägga intersektionella perspektiv på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna redogöra för:
- centrala teorier och modeller som beskriver förändring och lärande i organisationer,
- aktuell forskning inom området förändringar och lärande i organisationer
- likheter och skillnader mellan förändringar på organisationsnivå och förändringar på grupp- och individnivå
- relationerna mellan förändringar på organisationsnivå och individers mående och arbetsprestation

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
- identifiera relevanta process- och kontextfaktorer och redogöra för dess inverkan på organisationsförändringar
- analysera organisationsförändringar ur ett intersektionellt perspektiv
- aktivt och påtagligt bidra till sitt teams gemensamma förmåga att lösa teamuppgifter och utvärdera teamarbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
- bedöma lämpligheten, vetenskapligheten, de etiska aspekterna och konsekvenserna av insatser och föreslagna åtgärder som syftar till att åstadkomma förändringar och/eller främja lärande i organisationer.

Behörighetskrav

180 hp inom ramen för psykologprogrammet.

Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studenten individuellt och i team, arbetar med två organisationsförändringscase. Undervisningsupplägget är baserat på veckovisa tematiserade föreläsningar, teamarbete, diskussionsseminarier och individuella uppgifter. Varje nytt tema inleds med en föreläsning som förmedlar teoretiska kunskaper, sen vidtar en praktisk caseuppgift som löses i team och som diskuteras på diskussionsseminarium. Varje tema innefattar också en caseuppgift som examineras individuellt. Undervisning kan komma att ske online.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar av teamens arbete, samt skriftliga individuella uppgifter. För att bli godkänd på teambetet krävs att ha deltagit i teamarbetet samt presenterat teamets svar vid diskussionsseminarierna. På examinerande moment, inklusive de skriftliga uppgifterna, sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U) och godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att studenten är godkänd på samtliga examinerande inslag.

Enskilt
Individuell kunskap, förståelse, färdighet och förmåga inom området (se FSR) examineras i form av individuellt lösta uppgifter.

I team
Studenternas integrerade kunskap, förståelse, färdigheter och förmågor inom området examineras i form av redovisning av case-baserade teamarbete. För godkänt krävs att ha aktivt deltagit i lösandet av uppgifterna och i presentationerna av teamens arbete vid diskussionsseminarium.

Diskussionsseminarierna kan komma att ske digitalt.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen sätts när det skriftliga provet och alla obligatoriska/ examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska studievägledare, i samråd med kursansvarig lärare och examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 41

The psychology of work and organizations
Woods Stephen A., West Michael A.
Second edition. : Andover : Cengage Learning : 2015 : xviii, 524 s. :
ISBN: 9781408072455
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 13, Teams and Teamwork

Den könsuppdelade arbetsmarknaden : betänkande
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2004 : 432, [4] s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 91-38-22125-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel Abrahamsson, L. (2004) Organisationsförändringar och det könssegregerade arbetslivet.

Organisering och intersektionalitet
Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
ISBN: 91-47-07735-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1-5

Organisationsförändringar och förändringsledarskap
Jacobsen Dag Ingvar, Andersson Sten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 320 sidor :
ISBN: 9789144129273
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Förändringens fem fallgropar - och hur du undviker dem : en handbok för chefer och förändringsledare
Björkström Mikal, Rosenlind Ola
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 198 sidor :
ISBN: 9789144141206
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.