"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förbränningsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Combustion Engineering

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EN041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen behandlar olika förbränningstekniker för fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika typer av pannor studeras, dess konstruktion, reglering och tillämpningar för värme och kraftvärmeproduktion. I kursen ingår även tekniker för rökgasrening.
Kursen är uppdelad i två moment, ett teorimoment om 6 hp (Theory, 6 ECTS) och ett laborationsmoment om 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teorimoment:
- redogöra för olika termiska kraftcykler med tonvikt på ångcykler,
- redogöra för teknisk utformning och förklara funktion hos olika komponenter i anläggningar för värme- och kraftvärmeproduktion,
- beskriva olika panntyper, eldningsanordningar och rökgasreningsutrustningar,
- redogöra för driftsoptimering och säkerhetsaspekter för ånganläggningar,
- redogöra för miljöaspekter vid förbränning.
Laborationsmoment:
- beräkna pannverkningsgrad, rökgasflöden och andra förbränningstekniskt relevanta storheter.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp (5EN064) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen kan ske genom ett skriftligt prov vid kursens slut, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationer och projektarbeten ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.